خروس بى محل و لیگ یک!

استاد اردشیر لارودی

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدروداستاد اردشیر لارودی در روزنامه خبرورزشی در نوشته ای انتقادی تصمیمات چندگانه در سازمان لیگ را مورد نقد قرار داد.

این سازمان لیگ هم انگار مجمع الجزایرى است که جداجدا افتاده است:

سازمان لیگ، مسابقه ها را تعطیل کرده ولى بخش لیگ یک، باید از روز ١۴ فروردین، مسابقه بدهد!

انسان هاى شمالى درگیر مقابله و مبارزه با «ویروس کرونا» با تمام وجود تلاش مى کنند، از آن طرف تیم هاى ملوان، سپیدرود و داماش را به تمرین براى مسابقه دعوت کرده اند! کجایند این بى تدبیران؟

آقایان، تا این حد بى خبرند از اوضاع؟ مردم همه مردانه با کرونا در جنگند، آقاى محمدنیا نامى، شیپور آغاز لیگ یک را به صدا در مى آورد! مثل خروس بى محل!