ارکان و آیین نامه های باشگاه

ساختار باشگاه:

 • هیئت مدیره
 • مدیر عامل
 •  ساختار اداری
 •  کادر فنی
 •  سرپرست

ترکیب هیات مدیره:

 • رئیس هیات مدیره
 • اعضا ء
 •  بازرس
 • دبیر

ساختار اداری:

 • کمیته اداری، پشتیبانی و مالی
 • کمیته روابط عمومی، تبلیغات و امور بین الملل
 •  کمیته فرهنگی
 •  کمیته اقتصادی و بازار یابی

کادر فنی:

 •  سر مربی
 •  مربی یا مربیان
 • مربی بدنساز
 •  ماساژور
 •  روانشناس
 •  کارشناس تغذیه
 •  فیزیو تراپ
 •  پزشک

وظایف هیئت مدیره  باشگاه سپیدرود:

žهیئت مدیره متشکل از پنج نفر با عناوین رئیس ،نایب رییس  دبیر و سخنگوو دو نفر عضو  می باشند و این اعضاء برای یک دوره دو ساله انتخاب می گردند.

 • žتعیین و انتخاب مدیر عامل باشگاه.
 • žتصمیم گیری نهایی در مورد امور باشگاه.
 • žتلاش در جذب و جمع آوری کمک های مالی برای باشگاه.
 • žرسیدگی به تخلفات مدیر عامل در حیطه وظایف هیئت مدیره می باشد.
 • žبررسی صورت گزارش تنظیم شده توسط مدیر عمل که شامل خلاصه صورت دارایی و قروض باشگاه هر شش ماه یکبار می باشد .
 • žتعیین نحوه امضا اوراق تعهد آور باشگاه (چکها، بروات، سفته های، اوراق ورزشی و ….) و نیز اشخاصی که حق امضا دارند را هیئت مدیره تعیین خواهد نمود .
  • žتبصره۱: هیئت مدیره در هر زمانی می تواند مدیر عامل را عزل نماید.
  • žتبصره۲: تشکیل جلسات هیئت مدیره هر ۳ ماه یکبار می باشد.
  • žتبصره۳: هر گونه تغییر و تحول در اعضای هیئت مدیره با اکثریت آرا انتخاب می شود .
  • žتبصره ۴- رئیس هیت مدیره با اکثریت آراء اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود.
  • žتبصره۵: در صورت نبود مدیر عامل انجام تمام امور مربوط به مدیر عامل موقتاً بر عهده رئیس هیئت مدیره می باشد.

وظایف مدیر عامل باشگاه سپیدرود:

 • žارائه طرح ها و برنامه های سالانه به هیئت مدیره.
 • جذب و جمع آوری کمک های مالی برای باشگاه.
 • žتأیید یا عدم تأیید قرارداد نامه‌های بازیکنانی که مورد تأیید کتبی سرمربی باشگاه باشند.
 • žبرگزار نمودن جلسات با مسئولین باشگاه جهت حل مسائل و مشکلات باشگاه و هم چنین جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد امور باشگاه.
 • تأیید مکاتبات با سازمان ها و ادارات از طرف سرپرست باشگاه.
 • žتهیه گزارش ماهیانه جهت ارائه به هیئت مدیره.
 • žانجام کلیه مکاتبات اداری باشگاه.
 • žانتخاب سرپرست و سر مربی با هماهنگی باشگاه.
 • žتعیین مسئول امور مالی و تدرکات و روابط عمومی و هیئت پزشکی و کمیته فنی به عهده مدیر عامل باشگاه می باشد.
 • žارائه ترازنامه و عملکرد سالانه باشگاه به هیئت مدیره.
 • žبررسی عملکرد شش ماهه تیم های ورزشی باشگاه و ارائه آن به هیئت مدیره.
 • žصدور رضایت نامه بازیکنان با هماهنگی سرپرست و سر مربی باشگاه.

وظایف مسئول دفتر مدیرعامل:

 • žبرنامه ریزی، هدایت و اجرای ملاقات ها،پاسخ گویی به تلفن ها و  مراجعات مدیرعامل .
 • تنظیم برنامه های روزانه، هفتگی و ماهانه مدیرعامل .
 • žکنترل برنامه های جاری و هماهنگی جهت پیش گیری از تداخل برنامه های مدیر عامل.
 • žدریافت پیش نویس نامه ها و انجام کارهایی نظیر تایپ، نامه نگاری و فکس نمودن نامه های خارج از باشگاه .
 • اعلام و یادآوری جلسات ، سمینارها و کنفرانس هایی که مدیر عامل باید حضور داشته باشند
 • تماس با اشخاص حقیقی و حقوقی طبق خواسته مدیر عامل.
 • žهمکاری  با روابط عمومی در انعکاس به موقع عملکرد باشگاه به رسانه ها و مردم .
 • žنگهداری و بایگانی کلیه اسناد رسمی باشگاه .
 • پی گیری جهت آماده سازی و تجهیز دستگاه های اداری مربوطه ( کامپیوتر، فتوکپی ، فکس ، تلفن ها و… )
 • žدریافت کلیه مراسلات و مکاتبات ، ثبت ، تفکیک آنهاو تحویل به موقع نامه ها .
 • ارسال کارتابل نامه ها به مدیر عامل و در صورت عدم حضور به مدیر اداری ، حاوی کلیه مکاتبات و فاکس های وارده و دریافت مجدد و بررسی موارد  .
 • žانجام سایر امور محوله از جانب مدیرعامل

žوظایف سرپرست باشگاه (برگرفته شده ازسایت فیفا وفدراسیون فوتبال ایران):

 • žآشنا نمودن کلیه عوامل فنی با مقررات باشگاه.
 • žآشنا نمودن کلیه‌ عوامل فنی با مقررات هیات فوتبال و فدراسیون فوتبال (اجرایی، نقل و انتقالات، انضباطی و داوری)
 • žآشنا نمودن کلیه عوامل فنی با مقررات لیگ .
 • žحفاظت از حقوق و منافع باشگاه در قبال کادر فنی و بالعکس.
 • žاجرای نظم و انضباط در بین کلیه‌ اعضا و کادر فنی در زمان تمرینات و مسابقات.
 • žکنترل حضور و غیاب کلیه‌ اعضا و کادر فنی و گزارش ماهیانه‌  آن به باشگاه.
 • žتعیین محل اجرای مورد درخواست مربیان در زمان تمرینات.
 • žاخذ مدارک مورد نیاز هیات فوتبال و سازمان لیگ و فدراسیون از کادر فنی و ارایه‌ آن به مرجع مورد نظر پس از تایید باشگاه.
 • žبرنامه‌ریزی حضور کادر فنی در تمرینات و مسابقات با هماهنگی مدیر فنی.
 • žتهیه امکانات (ایاب و ذهاب و محل اسکان) برای اعضای تیم در تمرینات و مسابقات با هماهنگی مدیر فنی با تایید مدیریت باشگاه.
 • žارایه‌ پیشنهاد و تشویق و تنبیه کادر فنی به مدیریت باشگاه با هماهنگی مدیرفنی.
 • žارایه لیست وسایل مورد نیاز سالانه‌ کادر فنی به مدیریت باشگاه با هماهنگی مدیر فنی.
 • žتقاضای تنخواه سالیانه براساس پیش‌بینی‌های لازم در تمرینات از مدیریت باشگاه ها و تهیه بودجه‌ سالیانه.
 • žتشکیل پرونده‌های لازم برای هر یک از افراد کادر فنی.
 • žشرکت در کلیه‌ جلسات به اعضای کادر فنی در هیات یا فدراسیون با هماهنگی و تایید مدیریت باشگاه.
 • žارایه‌ لیست بازیکنان برای مسابقات به باشگاه.
 • žثبت اخطارها و اخراج بازیکنان در زمان مسابقه و رعایت نمودن آن در مسابقات بعدی.
 • žاجرای دستوراتی که از طرف مدیرعامل در مورد تیم به وی ارجاع می‌گردد.
 • žتهیه البسه ، کفش و ملزومات مورد نیاز بازیکنان و  تامین محل اسکان و استراحت بازیکنان.
 • žپیش بینی تغذیه مابین تمرین.
 • žتامین هزینه ایاب و ذهاب بازیکنان یا وسیله ایاب و ذهاب.
 • žپیگیری پرداخت حقوق ماهیانه بازیکنان و یا مبلغ قرار داد.
 • žپیگیری رفع مشکلات بازیکنان در امور مرتبط با تیم یا باشگاه.
 • žپیگیری رفع مشکلات جانبی بازیکنان در صورت امکان.
 • žتهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز تیم ( توپ ، وسائل کمک آموزشی و… )  .
 • žهماهنگی در خصوص تدارک برنامه های خارج از تمرین مد نظر مربیان ( استخر و سونا؛ کوهنوردی ؛ کلاس های تئوری و …).
 • žهماهنگی در خصوص برگزاری مسابقات دوستانه و انجام تدارک لازم.
 • شرکت در جلسات قرعه کشی مسابقات.
 • žتنظیم زمان و مکان تمرین با هماهنگی مربی و ابلاغ به ایشان .
 • žنظارت بر آماده نمودن شرایط تمرین تیم.
 • žهماهنگی در خصوص برگزاری اردو با کادر فنی تیم.
 • žپیش بینی مکان ( محل تشکیل اردو ) زمان اردو.
 • žتدارک لازم قبل ، در حین و بعد از اردو به منظور حسن برگزاری اردو.
 • žانتقال خواسته ها و نیازهای منطقی و معقول بازیکنان به مدیر عامل و در صورت نیاز هیئت مدیره .
 • žانتقال دیدگاه ها و نقطه نظرات هیئت مدیره به بازیکنان.
 • žفراهم نمودن تمام امکاناتی که سر مربی باشگاه برای جلسات تمرین و مسابقات نیاز دارد.

žوظایف کمیته فنی باشگاه سپیدرود:

 • žکمیته فنی باشگاه متشکل از پنج نفر می باشد.
 • žتهیه و تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برای پیش برد اهداف باشگاه.
 • žارایه خدمات مشاوره به مدیر عامل باشگاه
 • žبررسی عملکرد تیم‌های ورزشی
 • žتهیه گزارش و ارائه راهکارهای سازنده به مدیر عامل باشگاه.
 • žتدوین برنامه بلند مدت برای جذب استعداد های ورزشی
 • žبرنامه ریزی برای رشد استعدادهای ورزشی  از خردسالی تا بزرگسالی.
 • žوظایف سرمربی باشگاه سپیدرود:
 • žکادر مربیان باشگاه شامل: ۱- سرمربی ۲- مربی یا مربیان ۳- مربی بدنساز ۴- ماساژور  ۵- روانشناس  ۶- کارشناس تغذیه ۷- فیزیو تراپ ۸- پزشک ۹- سرپرست ۱۰– تدارکات.
 • žارایه برنامه تمرین و آماده سازی ، آموزشی، آنالیز بازی های رقبا و سایر امور مرتبط با تیم .
 • žتعیین کادر فنی مورد نیاز مانند کمک مربی و دستیاران و معرفی آن به سرپرست باشگاه.
 • žتصمیم گیری در مورد بازیکنان در زمان تمرین و مسابقه.
 • žمعرفی و پیش نهاد جذب بازیکنان جدید به سرپرست باشگاه.
 • žمعرفی بازیکنان خاطی به کمیته انضباطی.
 • žتصمیم گیری در مورد بازیکنانی که می خواهند از تیم جدا شوند، با هماهنگی سرپرست و مدیر عامل.
 • žاعلام نیاز به بازی های دوستانه (داخلی- خارجی) به سرپرست باشگاه.
 • žارایه دیدگاه ها و یشنهادات لازم برای بهبود امور تیم .

žوظایف کمیته انضباطی باشگاه سپیدرود:

 • žاعضای این کمیته ۵ نفر و توسط هیئت مدیره انتخاب می گردد.
 • žتدوین آیین نامه انضباطی باشگاه در چارچوب مقررات و قوانین ، جهت تصمیم گیری در مورد مشکلات باشگاه.
 • صدور رای (چه حضوری و چه غیابی) برای فرد خاطی باشگاه که از طرف سرمربی به این کمیته معرفی می گردد.
 • žرای صادره (چه حضوری و چه غیابی) برای فرد خاطی می بایست به بازیکن خاطی،سرپرست ، سرمربی و مدیر عامل رو نوشت شود.
  • žتبصره ۱: اعضای کمیته انضباطی می توانند توأماً درون سازمانی و برون سازمانی باشند.
  • žتبصره۲: حضور حد اقل یک نفر از هیئت مدیره باشگاه در کمیته انضباطی الزامی می‌باشد.
  • žتبصره۳: اعضای این کمیته برای یک دوره یک ساله تعیین می گردد.

žوظایف امور اداری و پشتیبانی و مالی باشگاه سپیدرود:

 • žپیش بینی بودجه و تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز باشگاه بر اساس درخواست مدیرعامل  .
 • žانجام اقدامات لازم در زمینه تأمین خدمات عمومی ، نظیر آب ، برق ، سوخت ، حمل و نقل ، نظافت ، سرایداری ، چاپ و تکثیر، تلفن و اینترنت و  …
 • žهمکاری و هماهنگی با واحدهای ذی ربط جهت پیشبرد برنامه های باشگاه .
 • پیش بینی و برآورد و تأمین نیازهای باشگاه در زمینه وسایل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها .
 • žثبت و نگهداری حساب های مربوط به باشگاه و تهیه گزارش های لازم در این زمینه .
 • žثبت و نگهداری اموال  و نظارت بر مصرف آن در باشگاه .
 • žتهیه خلاصه حساب های باشگاه در پایان هر شش ماه مالی جهت ارایه به مدیر عامل و هیئت مدیره باشگاه.
 • žجهت پرداخت هزینه با چک بانکی وجود مهر باشگاه الزامی می باشد.
 • žتمامی اسناد مالی باشگاه (چک ها، سفته و بروات و …) با امضای ثابت مدیر امور مالی و امضای متغیر مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره و داشتن مهر باشگاه معتبر می باشد .
 • žبایستی تمام فاکتورها پیوست هزینه‌های باشگاه باشد.
  • žتبصره ۱: در صورت نبود مدیر عامل باشگاه، رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارد.

وظایف کمیته پزشکی باشگاه سپیدرود:

 • žاین هیئت شامل حداقل دو نفر می باشد .
 • žتعیین تیم پزشکی مجرب برای باشگاه.
 • žتشکیل پرونده پزشکی برای بازیکنان
 • žکنترل تغذیه و ارایه برنامه غذایی بازیکنان.
 • žدرخواست وسایل مورد نیاز تیم پزشکی به مدیر عامل باشگاه.
 • žبرگزاری تمامی تست های پزشکی تأیید سلامت بازیکنان و آزمون های جسمانی مد نظر سر مربی.
 • تعیین روان شناس مجرب برای رسیدگی به مسائل روحی روانی بازیکنان.
 • žتعیین فیزیوتراپ برای تیم های ورزشی.
  • žتبصره : انتخاب تمرینات بدن سازی بازیکنان توسط بدنساز تیم های ورزشی باید با هماهنگی تیم پزشکی صورت گیرد.

وظایف‌ روابط عمومی و امور بین الملل و رسانه:

 • žسیاست گذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاست ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ باشگاه به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
 • žایجاد سایت ویژه باشگاه و  هدایت و راهبری سایت.
 • žارشیو و گردآوری مطالب، فیلم ، مربوط به باشگاه ‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاه های‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیت های‌باشگاه.
 • žتلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین‌ کارکنان‌ و مدیران باشگاه  و زمینه‌سازی‌برای‌ برقراری‌ ارتباطات‌ بین‌ آنان‌.
 • برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد  و مواضع باشگاه.
 • žشرکت‌ در جلسه‌ها و نشست ها‌ به‌ منظور آگاهی‌ از سیاست ها، خط مشی‌ها، برنامه‌ها وروند فعالیت ها .
 • žتدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌ها با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویت های‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.
 • žایجاد ارتباط موثر‌ با مطبوعات‌، رادیو، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌اطلاع ‌رسانی‌ به‌ مردم‌.
 • žمشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ باشگاه.
 • طراحی‌ و تولید هدایای‌ تبلیغاتی‌ برای‌ اهدا به‌ مخاطبان‌ (متناسب‌ با سلایق‌ و علایق‌ قشرها) .
 • žتهیه‌، تدوین‌ و اجرای‌ تقویم‌ مراسم‌ داخلی باشگاه.
 • žتولید و سفارش‌ ساخت‌ آگهی‌های‌ تلویزیونی‌ و فیلم‌های‌ مورد نیاز برای‌ تبلیغ‌ عملکرد و مستندساز‌ی.
 • تهیه‌ گزارش های‌ عملکرد دوره‌ای‌ از فعالیت های‌ روابط عمومی‌.
 • žنوآوری‌، خلاقیت‌ و طراحی‌ فعالیت های‌ جدید در قلمرو وظایف‌ روابط عمومی‌.
 • نظارت‌ و ارزیابی‌ فعالیت ها و اعمال‌ نتایج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها و فعالیت های‌ آتی‌.
 • طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقاء کلیه‌ اموری‌ که‌ به‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ ارتباط و همدلی‌ بین‌ سازمان‌ و مردم‌ و دستگاه ها و مدیران‌ و کارکنان‌ با یکدیگر بیانجامد.
 • žتشکیل کانون هواداران و هماهنگی با لیدرهای باشگاه.

žوظایف کمیته فرهنگی  باشگاه سپیدرود:

 • žتدوین برنامه جامع فرهنگی باشگاه در چارچوب هنجارها و ارزش های دینی و ملی و بومی  .
 • žتدوین نظام نامه فرهنگی تیم های پایه و بزرگسالان و پیشکسوتان باشگاه.
 • žاجرای برنامه ها و فعالیت ها و مراسمات و جشنواره های فرهنگی باشگاه .
 • žتدوین و اجرای شاخص های ارزیابی کارکردهای فرهنگی باشگاه  .
 • žهمکاری و تعامل با کمیته های فنی و بهداشت، روابط عمومی و اداری باشگاه.
 • žهمکاری با واحد های فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان ، هیئت فوتبال و مطبوعات ، صدا و سیما ، گردش گری ، ارشاد اسلامی  و …
 • žمشارکت  در تنظیم مقررات و فعالیت ها و اقدامات مرتبط  باشگاه .
 • žتدوین نظام نامه هواداری باشگاه .
 • تدوین نظام نامه رفتاری بازیکنان در تمامی سطوح باشگاه .
 • žتولید مقاله و گزارش و ویژه نامه مرتبط با نیازهای فرهنگی باشگاه و انتشار آن از طریق روابط عمومی.

وظایف کمیته اقتصادی باشگاه سپیدرود:

 • žتدوین طرح جامع اقتصادی و بازار یابی باشگاه.
 • žراه اندازی مدرسه فوتبال و برگزاری کلاس های آموزش فوتبال برای سنین مختلف .
 • žمذاکره با تولید کنندگان محصولات و خدمات غیر ورزشی که علاقه مند به بازار یابی از طریق ورزش باشند.
 • žتعامل با بازاریابان ورزشی (بنگاه ها یا موسسات بازاریابی و تبلیغات ) که بدنبال خرید این رویداد ها یا مشارکت در یافتن مشتری و مشارکت در درصد سود  هستند .
 • žجذب معافیت های مالیاتی موسسات و اشخاص حقیقی وحقوقی به باشگاه که قانونا مجاز به کمک به حوزه ورزش هستند.
 • žحق پخش مستقیم تلو یزیونی برای حداقل دیدارهای خانگی و رده بندی و فینال.
 • žچاپ پوستر مسابقات با آرم و لوگوی حامی مالی به دو زبان فارسی و انگلیسی و پخش آن.
 • ž انعکاس لحظه به لحظه نتایج از سایت باشگاه  با اشاره به نام حامی مالی.
 • žاخذ تبلیغات شرکت ها و موسسات برای انتشار در سایت باشگاه .
 • žسامان دهی هواداران و صدور و یا تعویض کارت هواداری برای هواداران باشگاه.
 • žتهیه قلک همیار و تحویل آن به هواداران برای جذب کمک های خرد و نذورات و صدقات آنان  .
 • žمعرفی حامی مالی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات .
 • ž ارائه گواهی نامه سرمایه گذاری  به حامی مالی به منظور امکان استفاده در مراجع ذی ربط  .
 • žتهیه سی دی مسابقات و ارائه به هواداران  به  همراه  معرفی حامی مالی .
 • ž برگزاری مسابقات دوستان  با تیم های شهرستانی با دریافت مبلغ مشخص .
 • žدایر کردن فروشگاه لوازم ورزشی باشگاه و فروش تمبر و عکس بازیکنان قدیمی و جدید  باشگاه .
 • žعقد قرارداد با رستوران ها و آژانس های مسافرتی ، مجتمع های گردشگری و …
 • žدریافت کمک های مالی هواداران، خیرین ورزشی .
 • žدریافت وام از موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری در بخش های مزیت دار .
 • žعرضه بخشی از سهام باشگاه به هواداران و …

آیین نامه انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود

فصل۱  کلیات:

ماده ۱- منطبق با قوانین و مقررات فیفا، فدراسیون فوتبال ج.ا.ا و نیز قراردادهای منعقده باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود با بازیکنان، مربیان، سرپرستان و مشاورین و سایر دست اندرکاران تهیه گردیده تا نسبت به انواع تخلف‌ها، تنبیهات و تشویق ها برای افراد فوق تصمیم‌گیری گردد.

مسابقه:

منظور از مسابقه اعم از کلیه مسابقات رسمی داخلی، خارجی و بازیهای دوستانه داخلی و بین‌المللی می‌باشد.

زمان مسابقه:

منظور از زمان مسابقه شامل زمانی است که تیم ورزشی وارد محدوده ورزشگاه محل مسابقه شده تا زمانی که محدوده ورزشگاه را پس از پایان مسابقه ترک می‌نماید.

زمان حضور در اردو و تمرینات:

منظور از تمرین و اردو شامل زمانی است که تیم‌های ورزشی جهت انجام تمرینات براساس تشخیص مسئولان ذیربط وارد اردوی دسته‌جمعی گردیده و یا جهت تمرین و آمادگی وارد محدوده ورزشگاه می‌شوند.

ماده ۲- اهداف:

رعایت اصول و مبانی اخلاق اسلامی

رعایت اصول ورزشی در کلیه میادین

احترام به مفاد قرارداد فی مابین باشگاه و طرف دیگر

ایجاد نظم و انضباط در محیط کار، تمرینات، اردوها و مسابقات

فصل دوم:  کمیته انضباطی و صلاحیت آن:

 بخش الف:  وظایف:

 ماده۳-  کمیته انضباطی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

الف-رسیدگی به تخلفات احتمالی کلیه افرادی که به نوعی توسط انعقاد قرارداد با باشگاه در تیم‌های ورزشی همکاری دارند.

ب‌- تحقیق و بررسی تمام ادله، شواهد موجود جهت رسیدن به رأی مطلوب

 ج-  تطبیق رفتار گزارش شده با مفاد آئین نامه انضباطی

د- صدور رأی و ابلاغ آن به مدیر عامل جهت اجراء

تبصره ۱-  کمیته انضباطی به صرف عدم صراحت و یا سکوت در مواد آئین نامه در مورد نوع تخلف گزارش شده، نمی‌تواند صدور رأی را به تاخیر بیندازد در چنین شرایطی با توجه به روح آئین نامه تصمیم‌گیری خواهد شد.

تبصره۲-  تمام تصمیمات کمیته انضباطی لازم است صورتجلسه و به امضاء اعضاء رسانده شود.

ماده۴-  اعضاء کمیته انضباطی به شرح زیر از سوی مدیرعامل تعیین می‌شوند:

الف- مدیر عامل یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه

ب‌-  سرپرست تیم در همان رده به عنوان عضو

ج-  مدیر فنی تیم مربوطه به عنوان عضو

د-  مشاور حقوقی/ ورزشی باشگاه به عنوان دبیرجلسه

ه‍-  یک نفر به انتخاب مدیر عامل به عنوان عضو

ماده۵-  حکم کمیته انضباطی به محض صدور لازم الاجرا است مگر آنکه فرد از شورای عالی تقاضای فرجام خواهی کرده باشد.

ماده ۶-  مدیر عامل می‌‌تواند دستور فرجام خواهی بدهد یا موقتاً رأی را مسکوت نگهدارد.

 بخش ب:  صلاحیت کمیته انضباطی

ماده ۷-  کمیته انضباطی می‌تواند به تخلفات افراد زیر رسیدگی کند:

الف- بازیکنانی که در هر رده با باشگاه دارای قرارداد رسمی می‌باشند.

ب‌- مربیانی که به هر شکل و روش با باشگاه قرارداد دارند.

ج- پزشکان، فیزیوتراپ ها و عوامل ویژه درمان تیم‌ها که قرارداد آنها هم چنان معتبر است.

د- کلیه سرپرستان ومدیران تیم ها ومشاورین در هر رده

ه‍- عوامل تدارکاتی تیم ها در هر رده

ماده ۸-  این تنبیهات توسط کمیته انضباطی اعمال می‌گردد:

الف- تذکر کتبی برای مراعات اصول و موازین باشگاه و درج در پرونده

ب‌- جریمه نقدی به اقتضاء موضوع

ج- کسر حقوق ماهیانه و وجوه مندرج در قراردادهای رسمی

د- محرومیت از تمرینات و مسابقات

ه‍- معرفی به شورایعالی انضباطی در موارد حاد

تبصره۱-  تصمیمات اتخاذ شده بلافاصله به اجراء درخواهد آمد، مگر آنکه فرد تقاضای فرجام نماید که در آن صورت تا تشکیل جلسه شورایعالی انضباطی وی می‌تواند به فعالیت عادی بپردازد.

تبصره۲-  محرومیت‌های تا دو جلسه و جریمه‌های نقدی تا پانصد هزار تومان قابل اعتراض نمی‌باشد.

ماده۹-  کمیته انضباطی می‌تواند تا تشکیل جلسه فرد را تا اطلاع ثانوی محروم نماید ولی این مدت نمی‌تواند بیش از هفت روز باشد و بلافاصله پس از آن، جلسه کمیته انضباطی باید تشکیل شود.

بخش ج:  روش رسیدگی در کمیته انضباطی

ماده ۱۰- مدیر عامل می‌تواند به طور یک جانبه تقاضای تشکیل جلسه نماید.

ماده ۱۱- بر اثر گزارش واصله از کادر فنی- اعضاء کمیته انضباطی و هیأت مدیره می‌توانند تشکیل جلسه دهند..

ماده ۱۲-با حضور سه نفر از اعضاء جلسات رسمیت می‌یابد به شرط آنکه رئیس کمیته یا نماینده مدیرعامل حضور داشته باشد.

ماده ۱۳-جلسات کمیته انضباطی عندالزوم با حضور شاکی و یا فرد موردنظر صورت می‌گیرد اما با تشخیص رئیس کمیته بطور غیابی نیز تشکیل جلسه داده می‌شود اما در هر حال انتخاب شیوه رسیدگی در صلاحیت کمیته انضباطی است.

ماده ۱۴-پس از شنیدن دفاعیات لازم است فرد اظهاراتش را به صورت مکتوب نیز ارائه می‌دهد و این کمیته ۲۴ ساعت فرصت دارد پس از رأی گیری تصمیم خود را اعلام نماید.

تبصره: در صورتی که صدور رأی مستلزم تحقیق بیشتر باشد می‌توان تا ۷۲ ساعت تصمیم گیری را به تعویق انداخت.

ماده ۱۵-  فردی که حکم در مورد او صادر شده است می‌تواند تقاضای فرجام خواهی نماید مشروط بر آنکه ۴۸ ساعت کاری از تاریخ ابلاغ حکم به وی سپری نشده باشد.

فصل سوم:  شورای عالی انضباطی باشگاه

ماده ۱۶-  اعضاء شورای عالی انضباطی به شرح زیر می‌باشند:

الف- مدیر عامل به عنوان رئیس جلسه

ب‌- قائم مقام( معاون اجرایی) مدیر عامل به عنوان نایب رئیس

ج- مشاور حقوقی/ ورزشی باشگاه به عنوان دبیرجلسه

د- ۲ نفر به انتخاب مدیر عامل

تبصره۱-جلسات با حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد منوط به آن که یکی از افراد مندرج در بند الف یا ب در جلسه حاضر و ریاست آنرا به عهده داشته باشند.

تبصره۲- مدیرعامل می‌تواند افرادی را بعنوان مطلع و خبره بدون حق رأی به جلسه شوراء دعوت نماید.

ماده ۱۷- مصوبات شورای عالی انضباطی لازم‌الاجرا است و نمی‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد.

ماده ۱۸- وظایف شورای عالی انضباطی به شرح زیر است:

الف- جرح و تعدیل تصمیمات کمیته انضباطی باشگاه

ب‌- بررسی مواردی که تقاضای تجدید نظر شده است.

ج- بررسی کلیه تخلفات احتمالی کارکنان امور مالی/ اداری/ تدارکاتی/ فرهنگی/ اقتصادی/ بازاریابی که در استخدام باشگاه هستند.

ماده۱۹- این تصمیمات ممکن است در شورایعالی اتخاذ شود:

الف- محرومیت از کار و اخراج از باشگاه برای کارکنان غیر ورزشی و معرفی به مراجع قضایی در صورت صلاح دید

ب‌- جریمه نقدی و دستور عدم پرداخت حقوق به هر میزان

ج- قطع حقوق، پاداش و مابقی پیش پرداخت ها به بازیکنان و عوامل ورزشی و محرومیت آنها از دوره های خاص

 فصل چهارم:  تنبیهات

الف-  انواع تنبیهات

۱- تذکر

۲- توبیخ

۳- جریمه نقدی

۴- محرومیت

۵- کسر حقوق ماهیانه

۶- کسر بخشی از مبلغ کل قرارداد

۷- اخراج از باشگاه

ب- تنبیهات و جرائم بازیکنان و کادر فنی و پزشکی تیم‌های ورزشی

ماده ۲۰- اعمال و رفتارهای مخالف شئون اسلامی، اخلاقی و عرفی که باعث زیان باشگاه نزد افکار عمومی شود از دو جلسه تا پنج جلسه محرومیت، کسر  حقوق ماهیانه و جریمه نقدی تا سی میلیون ریال را در برخواهد داشت ضمن آنکه در شرایط حاد می‌توان نسبت به کسر  مبلغ کل قرارداد وی و یا اخراج متخلف اقدام نمود.

ماده۲۱- انجام هرگونه بازی خطرناک بصورت عمد در تمرینات به نحویکه سلامتی بازیکنان خودی را به خطر بیاندازد، تا دو جلسه محرومیت و کسر حقوق ماهیانه را در برخواهد داشت.

ماده ۲۲- انجام هرگونه هیاهو و جنجال در بازی های رسمی و دوستانه به نحوی که باعث دخالت کمیته انضباطی برگزار کننده بازی ها شود، علاوه بر پرداخت هرگونه جریمه نقدی احتمالی از مطالبات آن فرد به حساب صادرکننده حکم. متخلف نیز به کسر کامل حقوق ماهیانه و تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.

ماده ۲۳- اخذ کارت زرد غیر فنی که ناشی از رفتار غیر ورزشی فرد در زمین مسابقه باشد باعث جریمه تا ده میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۲۴- اخذ هر گونه کارت قرمز غیرفنی که ناشی از خطای شدید یا برخورد زننده باشد باعث محرومیت شود، برای هر جلسه محرومیت تجویز شده بازیکن باید ۵/۲ درصد از مبلغ کل قرارداد را بعنوان جریمه عدم حضور در مسابقات آتی پرداخت نماید.

ماده ۲۵- هرگونه حمله به داور، کمک داور، داور ذخیره، نماینده فدراسیون و ناظر داوری، کادر تصویر برداری مسابقه و نیروهای حراست و پلیس و حمله به خبرنگاران، عکاسان و مسئولین مسابقه و گزارشگران بازی و عوامل برگزاری در صورتی که منجر به ایراد ضرب و جرح شود، تا کسر  کل مبلغ قرارداد ، قطع حقوق ماهیانه و یا به اخراج از باشگاه رادر پی خواهد داشت

ماده ۲۶- در موارد فوق که منجر به ایراد ضرب و جرح نشود فرد خاطی به کسر حقوق ماهیانه تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.

ماده ۲۷- هرگونه توهین به اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل، می‌تواند باعث تعلیق بازیکن تا مدت دو ماه، کسر حقوق ماهیانه و یا کسر تا  وجوه مندرج در قرارداد رسمی فی ما بین شود.

ماده۲۸- هرگونه توهین و هتاکی به کادر فنی، پزشکی و کارکنان اداری و مالی باشگاه باعث جریمه نقدی تا سی میلیون ریال و محرومیت تا دو جلسه خواهد بود.

ماده ۲۹- هرگونه استفاده از داروهای پزشکی باید با نظر پزشک باشگاه صورت پذیرد و بازیکن موظف است از داروهای غیرمجاز احتراز کند لذا هرگونه انجام دوپینگ که در آزمایشگاه آکرودیته ثابت گردد. علاوه بر محرومیت تجویز شده توسط منبع ذیربط، فرد مورد نظر نیز موظف به تأمین ضرر و زیان باشگاه ناشی از محرومیت استرداد وجوه احتمالی پیش پرداخت و قطع حقوق ماهیانه خواهد بود.

ماده۳۰- محکومیت در مراجع قضایی خارج از سیستم ورزشی که باعث عدم حضور فرد در تمرینات و مسابقات شود، مستلزم پرداخت خسارت به باشگاه و استرداد وجوه اخذ شده می‌باشد.

ماده ۳۱- هرگونه اعمال عمدی که باعث عدم حضور فرد در مسابقات گردد باعث کسر ۵/۲ درصد از کل مبلغ قرارداد برای هر بازی می‌باشد و برای هر گونه اعمال عمدی که باعث عدم حضور فرد در تمرینات شود تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی در برخواهد داشت.

ماده ۳۲- حضور در تمرینات و مسابقات رسمی/غیررسمی در رده‌های کارگری، محلات، سالنی، ساحلی و غیره بدون اجازه باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی باعث جریمه تا پنجاه میلیون ریال خواهد بود.

تبصره ۱ –  عدم حضور در تمرینات و مسابقات، نهست، غیبت و ترک باشگاه توسط بازیکنان، کادر فنى و پزشکى و کلیه افراد تحت قرار داد باشگاه، شامل جرایم: پرداخت کلیه دریافتى فصل، تأمین ضرر و زیان باشگاه و اخراج از باشگاه خواهد بود.

ماده ۳۳- افراد در صورت آسیب دیدگی در مواردی غیر از تمرینات و مسابقات لازم است زیان باشگاه را ناشی از عدم حضور خود تأمین نماید، بدیهی است هزینه درمان در چنین مواردی به عهده شرکت نبوده و حتی فرد بابت هر گونه عدم حضور در تمرینات مشمول ماده ۳۱ می‌باشد.

ماده ۳۴- پزشک یا فردی که بر خلاف محدودیت های اعمال شده توسط WADA و NADO فردی را به استفاده از داروی نیروزای غیرمجاز تشویق و یا اغفال نماید به اخراج از باشگاه و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده ۳۵- کادر فنی و بازیکنان و کادر پزشکی منحصراً از طریق روابط عمومی باشگاه موظف به مصاحبه با رسانه‌های گروهی دیداری و شنیداری هستند و لذا هر گونه مصاحبه با خبرنگاران، چه حضوری چه تلفنی باید با اجازه مستقیم روابط عمومی باشگاه صورت گیرد و مصاحبه‌های حضوری نیز باید در محل باشگاه و در کنار لوگوی باشگاه و اسپانسرها به عمل آید.  متخلف از این دستورالعمل تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۳۶-  انجام هرگونه مذاکره با سایر باشگاه های ورزشی در مدتی که فرد هنوز دارای قرارداد می‌باشد تخلف محسوب و باعث جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۳۷-  ارائه مدارک جعلی که باعث زیان تیم ورزشی گردد علاوه بر ضرورت جبران خسارت باشگاه ؛ فرد در مدت محرومیت صادره خاطی را از پرداخت حقوق ماهیانه محروم ساخته و باید مبلغ تا یکصد میلیون ریال جریمه نیز پرداخت نماید و به ازای مدت محرومیت از مبلغ قرارداد او نیز کسر می شود.

ماده ۳۸-  تبانی با تیم‌ها یا اشخاص رقیب به گونه‌ای که باعث زیان مادی و معنوی گردد باعث اخراج فرد خاطی و تأمین خسارت وارده به باشگاه می‌باشد.

ماده ۳۹- عدم استفاده از لوگو یا آرم تبلیغاتی اسپانسرهای رسمی باشگاه و یا استفاده از لوگو و تبلیغات سایر شرکت هایی که با باشگاه قرارداد ندارند، باعث جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴۰-  عدم توجه به دستورات فنی و پزشکی، تأخیر یا عدم حضور یا ترک تمرینات، تأخیر یا عدم حضور یا ترک اردوها، همراه نداشتن البسه تمرین و مسابقه، بی‌نظمی در اردوها و تمرینات، برای بار اول تا ده میلیون ریال برای بار دوم دو جلسه محرومیت کسر ۲% از کل مبلغ قرارداد و برای بار سوم و بیشتر تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی، کسر ۱۰% کل مبلغ قرارداد و کسر دو ماه حقوق ماهیانه محکوم خواهد شد.

 ج-  تنبیهات و جرائم کادر اداری/ مالی/ تدارکاتی

ماده ۴۱-  عدم حضور به موقع در محل کار، تعجیل در خروج، عدم انجام وظیفه، در بار اول و دوم مستلزم کسر حقوق ماهیانه یا ده درصد مبلغ قرارداد و در بار سوم در صورت غیرموجه بودن به اخراج از باشگاه محکوم خواهد شد.

ماده ۴۲- عدم ایفاء وظایف یا احراز هرگونه سوء استفاده مالی از مقام و موقعیت باعث اخراج فرد از باشگاه خواهد بود.

 سایر مقررات

ماده ۴۳-کلیه جرائم نقدی صادره از سوی کمیته‌های انضباطی یا استیناف فدراسیون فوتبال ایران یا کنفدراسیون آسیا مستقیماً از محل مطالبات فرد کسر و به حساب صادرکننده حکم واریز می‌شود.

ماده ۴۴- افشاء مفاد قرارداد و مبالغ درج شده و شرایط آن در واقع افشاء اسرار باشگاه بوده و می‌تواند باعث جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال شود. .

ماده ۴۵- هرگونه اعمال خلاف شئون در مسافرتهای خارجی و داخلی در ترمینالهای هوایی و زمینی و در طول مسافرت و اقامت در هتل‌ها و در گردشهای دستجمعی مشمول جرائم ماده ۲۰ همین آئین نامه می‌باشد.

ماده ۴۶-  برای بازیکنان و مربیان خارجی آئین نامه انضباطی فیفا و آئین نامه نقل و انتقالات بین‌المللی مصوب کمیته وضعیت بازیکنان فیفا نیز قابل اجراست.در این رابطه امضای مدیر برنامه بازیکن خارجی به مفهوم اطلاع موکل وی نیز تلقی می شود .

 ماده ۴۷-در صورتی که تیم در مسابقات لیگ برتر به مقام قهرمانی دست یابد باشگاه میتواند تا ۳۰%مبلغ قرارداد را به عنوان پاداش پرداخت نماید

 ماده ۴۸-  موارد پیش بینی نشده

در موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه نظر شورای عالی انضباطی صائب خواهد بود.

 ماده ۴۹-  این آئین نامه در ۴۹ ماده و ۷ تبصره در تاریخ۱۳  / ۲ / ۹۳  در هیأت مدیره باشگاه به تصویب رسیده و از این تاریخ در کلیه تیم‌های ورزشی و در تمامی رده‌ها لازم الاجراست.کلیه  افرادی که با باشگاه دارای قرارداد می‌باشند با امضاء صفحات آن موافقت خود را برای اجرای این آئین نامه اعلام می‌نمایند.

žمنشور اخلاقی باشگاه سپیدرود:

žباشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود با استعانت از الطاف الهی، اعتلا و عمق و گسترش دادن ارزش های انسانی و دینی در اندیشه و عمل، تقویت فضائل اخلاقی، برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی گروهی و اجتماعی، فرهنگ سازی، تقویت هویت ملی و بومی و نیز بهره مندی از همدلی، قانون مداری و بهره گیری از توانایی اعضا و هواداران باشگاه برای توسعه اخلاق و نظم در میادین ورزشی را به عنوان چارچوب فعالیت خود، در کلیه امور اجرایی و ورزشی دانسته و منشور حاضر را سرلوحه برنامه های باشگاه می داند و تمامی کسانی که در باشگاه، موضوعیتی دارند در بسط و گسترش و اجرای مفاد این منشور مسئولیت اخلاقی و حقوقی داشته و در قبال آن موظف می باشند:

žرعایت شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی و احترام به فرهنگ و اخلاق عمومی در چارچوب حقوق  شهروندی از وظایف بازیکنان بوده و مراعات آن الزامی است.

مربیان ، سرپرستان ، بازیکنان و کادر فنی و سایر اعضاء ، موظف به رعایت احترام به قوانین انضباطی فدراسیون و باشگاه هستند.

žعدم استفاده از هرگونه داروی نیروزا و مصرف مواد انرژی زا و سایر موادی که با مصوبات  ابلاغی AFC-FIFA  و فدراسیون فوتبال ج ۱۰۱۰ مغایرت داشته توسط بازیکنان.

žکلیه هواداران و تماشاگران در حوزه فعالیت خود مسئول و جواب گوی رفتار و اعمال و گفتار خود خواهند بود.

žتعهد و تلاش مجدانه تک تک اعضاء باشگاه جهت تحقق اهداف پیش بینی شده برای صعود  تیم.

žتقویت روحیه کارگروهی و داشتن مرام و منش پهلوانی در میادین ورزشی.

žارتباط هوشمندانه ، سالم ، شایسته و صمیمانه با دیگر باشگاه های ورزشی و سایر ورزشکاران.

žاحساس مسئولیت کلیه بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی نسبت به باشگاه.

žدر نظر گرفتن منافع ملی و ترجیح منافع باشگاه بر منافع شخصی.

žمذموم دانستن تبعیض به هر نوع و شکل آن در کلیه رفتارهای اداری ، ورزشی فرهنگی و اجرایی باشگاه.

žرعایت کلیه ضوابط ، قوانین و دستورالعمل های فیفا ، کنفدراسیون آسیا و اساسنامه فدراسیون فوتبال و آئین نامه های کمیته انضباطی.

žپرهیز از هر گونه اقدامی که احتمال بروز مخاطراتی را برای جامعه ورزشی فراهم نماید.

žانجام فعالیت های ورزشی طبق موازین الهی و ارزش های انسانی و اسلامی در جهت تحقق آرمان ها و اهداف باشگاه.

žایجاد نظم و ارامش در محیط های ورزشی و غیر ورزشی ، صداقت و متانت در گفتار و عمل.

žتلاش در جهت توانمندسازی باشگاه با جذب افراد توانمند و متخصص در چارچوب قانون و اهداف باشگاه.

žرعایت کامل نظم و انظباط در ورود و خروج.

žحفظ استاندارد های بالای امادگی جسمانی و حضور در تمام تمرینات ، مسابقات اردوها و کلاس های آموزشی مراسمات.

حمایت از sepidroodsc در گوگل