ارکان باشگاه

ساختار باشگاه:

 • هیئت مدیره
 • مدیر عامل
 •  ساختار اداری
 •  کادر فنی
 •  سرپرست

ترکیب هیات مدیره:

 • رئیس هیات مدیره
 • اعضا ء
 •  بازرس
 • دبیر

ساختار اداری:

 • کمیته اداری، پشتیبانی و مالی
 • کمیته روابط عمومی، تبلیغات و امور بین الملل
 •  کمیته فرهنگی
 •  کمیته اقتصادی و بازار یابی

کادر فنی:

 •  سر مربی
 •  مربی یا مربیان
 • مربی بدنساز
 •  ماساژور
 •  روانشناس
 •  کارشناس تغذیه
 •  فیزیو تراپ
 •  پزشک

وظایف هیئت مدیره  باشگاه سپیدرود:

žهيئت مديره متشكل از پنج نفر با عناوين رئيس ،نایب رییس  دبير و سخنگوو دو نفر عضو  مي باشند و اين اعضاء براي يك دوره دو ساله انتخاب مي گردند.

 • žتعيين و انتخاب مدير عامل باشگاه.
 • žتصميم گيري نهايي در مورد امور باشگاه.
 • žتلاش در جذب و جمع آوري كمك هاي مالي براي باشگاه.
 • žرسيدگي به تخلفات مدير عامل در حيطه وظايف هيئت مديره مي باشد.
 • žبررسي صورت گزارش تنظيم شده توسط مدير عمل كه شامل خلاصه صورت دارايي و قروض باشگاه هر شش ماه يكبار مي باشد .
 • žتعيين نحوه امضا اوراق تعهد آور باشگاه (چكها، بروات، سفته هاي، اوراق ورزشي و ….) و نيز اشخاصي كه حق امضا دارند را هيئت مديره تعيين خواهد نمود .
  • žتبصره1: هيئت مديره در هر زماني مي تواند مدير عامل را عزل نمايد.
  • žتبصره2: تشكيل جلسات هيئت مديره هر 3 ماه يكبار مي باشد.
  • žتبصره3: هر گونه تغيير و تحول در اعضاي هيئت مديره با اكثريت آرا انتخاب مي شود .
  • žتبصره 4- رئيس هيت مديره با اكثريت آراء اعضاي هيئت مديره انتخاب مي شود.
  • žتبصره5: در صورت نبود مدير عامل انجام تمام امور مربوط به مدير عامل موقتاً بر عهده رئيس هيئت مديره مي باشد.

وظايف مدير عامل باشگاه سپیدرود:

 • žارائه طرح ها و برنامه هاي سالانه به هيئت مديره.
 • جذب و جمع آوري كمك هاي مالي براي باشگاه.
 • žتأييد يا عدم تأييد قرارداد نامه‌هاي بازيكناني كه مورد تأييد كتبي سرمربي باشگاه باشند.
 • žبرگزار نمودن جلسات با مسئولين باشگاه جهت حل مسائل و مشكلات باشگاه و هم چنين جهت برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد امور باشگاه.
 • تأييد مكاتبات با سازمان ها و ادارات از طرف سرپرست باشگاه.
 • žتهيه گزارش ماهيانه جهت ارائه به هيئت مديره.
 • žانجام كليه مكاتبات اداري باشگاه.
 • žانتخاب سرپرست و سر مربي با هماهنگي باشگاه.
 • žتعيين مسئول امور مالي و تدركات و روابط عمومي و هيئت پزشكي و كميته فني به عهده مدير عامل باشگاه مي باشد.
 • žارائه ترازنامه و عملكرد سالانه باشگاه به هيئت مديره.
 • žبررسي عملكرد شش ماهه تيم هاي ورزشي باشگاه و ارائه آن به هيئت مديره.
 • žصدور رضايت نامه بازيكنان با هماهنگي سرپرست و سر مربي باشگاه.

وظایف مسئول دفتر مدیرعامل:

 • žبرنامه ریزی، هدایت و اجرای ملاقات ها،پاسخ گویی به تلفن ها و  مراجعات مدیرعامل .
 • تنظيم برنامه های روزانه، هفتگی و ماهانه مدیرعامل .
 • žكنترل برنامه های جاری و هماهنگی جهت پيش گيری از تداخل برنامه های مدیر عامل.
 • žدریافت پیش نویس نامه ها و انجام کارهایی نظیر تایپ، نامه نگاری و فکس نمودن نامه های خارج از باشگاه .
 • اعلام و یادآوری جلسات ، سمینارها و کنفرانس هایی که مدیر عامل باید حضور داشته باشند
 • تماس با اشخاص حقیقی و حقوقی طبق خواسته مدیر عامل.
 • žهمکاری  با روابط عمومی در انعکاس به موقع عملکرد باشگاه به رسانه ها و مردم .
 • žنگهداری و بایگانی کلیه اسناد رسمی باشگاه .
 • پی گیری جهت آماده سازی و تجهیز دستگاه های اداری مربوطه ( کامپیوتر، فتوکپی ، فکس ، تلفن ها و… )
 • žدریافت کلیه مراسلات و مکاتبات ، ثبت ، تفکیک آنهاو تحویل به موقع نامه ها .
 • ارسال کارتابل نامه ها به مدیر عامل و در صورت عدم حضور به مدیر اداری ، حاوی کلیه مکاتبات و فاکس های وارده و دریافت مجدد و بررسی موارد  .
 • žانجام سایر امور محوله از جانب مدیرعامل

žوظايف سرپرست باشگاه (برگرفته شده ازسایت فیفا وفدراسیون فوتبال ایران):

 • žآشنا نمودن كليه عوامل فني با مقررات باشگاه.
 • žآشنا نمودن كليه‌ عوامل فني با مقررات هيات فوتبال و فدراسيون فوتبال (اجرايي، نقل و انتقالات، انضباطي و داوري)
 • žآشنا نمودن كليه عوامل فني با مقررات ليگ .
 • žحفاظت از حقوق و منافع باشگاه در قبال كادر فني و بالعكس.
 • žاجراي نظم و انضباط در بين كليه‌ اعضا و كادر فني در زمان تمرينات و مسابقات.
 • žكنترل حضور و غياب كليه‌ اعضا و كادر فني و گزارش ماهيانه‌  آن به باشگاه.
 • žتعيين محل اجراي مورد درخواست مربيان در زمان تمرينات.
 • žاخذ مدارك مورد نياز هيات فوتبال و سازمان ليگ و فدراسيون از كادر فني و ارايه‌ آن به مرجع مورد نظر پس از تاييد باشگاه.
 • žبرنامه‌ريزي حضور كادر فني در تمرينات و مسابقات با هماهنگي مدير فني.
 • žتهيه امكانات (اياب و ذهاب و محل اسكان) برای اعضاي تيم در تمرينات و مسابقات با هماهنگي مدير فني با تاييد مديريت باشگاه.
 • žارايه‌ پيشنهاد و تشويق و تنبیه كادر فني به مديريت باشگاه با هماهنگي مديرفني.
 • žارايه ليست وسايل مورد نياز سالانه‌ كادر فني به مديريت باشگاه با هماهنگي مدير فني.
 • žتقاضاي تنخواه ساليانه براساس پيش‌بيني‌هاي لازم در تمرينات از مديريت باشگاه ها و تهيه بودجه‌ ساليانه.
 • žتشكيل پرونده‌هاي لازم برای هر يك از افراد كادر فني.
 • žشركت در كليه‌ جلسات به اعضاي كادر فني در هيات يا فدراسيون با هماهنگي و تاييد مديريت باشگاه.
 • žارايه‌ ليست بازيكنان برای مسابقات به باشگاه.
 • žثبت اخطارها و اخراج بازيكنان در زمان مسابقه و رعايت نمودن آن در مسابقات بعدي.
 • žاجراي دستوراتی كه از طرف مديرعامل در مورد تیم به وي ارجاع مي‌گردد.
 • žتهیه البسه ، کفش و ملزومات مورد نیاز بازیکنان و  تامین محل اسکان و استراحت بازیکنان.
 • žپیش بینی تغذیه مابین تمرین.
 • žتامین هزینه ایاب و ذهاب بازیکنان یا وسیله ایاب و ذهاب.
 • žپیگیری پرداخت حقوق ماهیانه بازیکنان و یا مبلغ قرار داد.
 • žپیگیری رفع مشکلات بازیکنان در امور مرتبط با تیم یا باشگاه.
 • žپیگیری رفع مشکلات جانبی بازیکنان در صورت امکان.
 • žتهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز تیم ( توپ ، وسائل کمک آموزشی و… )  .
 • žهماهنگی در خصوص تدارک برنامه های خارج از تمرین مد نظر مربیان ( استخر و سونا؛ کوهنوردی ؛ کلاس های تئوری و …).
 • žهماهنگی در خصوص برگزاری مسابقات دوستانه و انجام تدارک لازم.
 • شرکت در جلسات قرعه کشی مسابقات.
 • žتنظیم زمان و مکان تمرین با هماهنگی مربی و ابلاغ به ایشان .
 • žنظارت بر آماده نمودن شرایط تمرین تیم.
 • žهماهنگی در خصوص برگزاری اردو با کادر فنی تیم.
 • žپیش بینی مکان ( محل تشکیل اردو ) زمان اردو.
 • žتدارک لازم قبل ، در حین و بعد از اردو به منظور حسن برگزاری اردو.
 • žانتقال خواسته ها و نیازهای منطقی و معقول بازیکنان به مدیر عامل و در صورت نیاز هیئت مدیره .
 • žانتقال دیدگاه ها و نقطه نظرات هیئت مدیره به بازیکنان.
 • žفراهم نمودن تمام امكاناتي كه سر مربي باشگاه براي جلسات تمرين و مسابقات نياز دارد.

žوظايف كميته فني باشگاه سپیدرود:

 • žكميته فني باشگاه متشكل از پنج نفر مي باشد.
 • žتهيه و تدوين برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت براي پيش برد اهداف باشگاه.
 • žارایه خدمات مشاوره به مدير عامل باشگاه
 • žبررسي عملكرد تيم‌هاي ورزشي
 • žتهيه گزارش و ارائه راهكارهاي سازنده به مدير عامل باشگاه.
 • žتدوين برنامه بلند مدت براي جذب استعداد هاي ورزشي
 • žبرنامه ريزي براي رشد استعدادهای ورزشی  از خردسالي تا بزرگسالي.
 • žوظایف سرمربي باشگاه سپیدرود:
 • žکادر مربیان باشگاه شامل: 1- سرمربی 2- مربی یا مربیان 3- مربی بدنساز 4- ماساژور  5- روانشناس  6- کارشناس تغذیه 7- فیزیو تراپ 8- پزشک 9- سرپرست 10– تدارکات.
 • žارایه برنامه تمرین و آماده سازی ، آموزشی، آنالیز بازی های رقبا و سایر امور مرتبط با تیم .
 • žتعيين کادر فنی مورد نیاز مانند كمك مربي و دستياران و معرفي آن به سرپرست باشگاه.
 • žتصميم گيري در مورد بازيكنان در زمان تمرين و مسابقه.
 • žمعرفي و پيش نهاد جذب بازيكنان جديد به سرپرست باشگاه.
 • žمعرفي بازيكنان خاطي به كميته انضباطي.
 • žتصميم گيري در مورد بازيكناني كه مي خواهند از تيم جدا شوند، با هماهنگي سرپرست و مدير عامل.
 • žاعلام نياز به بازي هاي دوستانه (داخلي- خارجي) به سرپرست باشگاه.
 • žارایه دیدگاه ها و یشنهادات لازم برای بهبود امور تیم .

žوظايف كميته انضباطي باشگاه سپیدرود:

 • žاعضاي اين كميته 5 نفر و توسط هيئت مديره انتخاب مي گردد.
 • žتدوين آيين نامه انضباطي باشگاه در چارچوب مقررات و قوانین ، جهت تصميم گيري در مورد مشكلات باشگاه.
 • صدور راي (چه حضوري و چه غيابي) براي فرد خاطي باشگاه كه از طرف سرمربي به اين كميته معرفي مي گردد.
 • žراي صادره (چه حضوري و چه غيابي) براي فرد خاطي مي بايست به بازيكن خاطي،سرپرست ، سرمربي و مدير عامل رو نوشت شود.
  • žتبصره 1: اعضاي كميته انضباطي مي توانند توأماً درون سازماني و برون سازماني باشند.
  • žتبصره2: حضور حد اقل يك نفر از هيئت مديره باشگاه در كميته انضباطي الزامي مي‌باشد.
  • žتبصره3: اعضاي اين كميته براي يك دورة يك ساله تعيين مي گردد.

žوظايف امور اداری و پشتیبانی و مالي باشگاه سپیدرود:

 • žپیش بینی بودجه و تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز باشگاه بر اساس درخواست مدیرعامل  .
 • žانجام اقدامات لازم در زمینه تأمین خدمات عمومی ، نظیر آب ، برق ، سوخت ، حمل و نقل ، نظافت ، سرایداری ، چاپ و تکثیر، تلفن و اینترنت و  …
 • žهمکاری و هماهنگی با واحدهای ذی ربط جهت پیشبرد برنامه های باشگاه .
 • پیش بینی و برآورد و تأمین نیازهای باشگاه در زمینه وسایل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها .
 • žثبت و نگهداری حساب های مربوط به باشگاه و تهیه گزارش های لازم در این زمینه .
 • žثبت و نگهداری اموال  و نظارت بر مصرف آن در باشگاه .
 • žتهیه خلاصه حساب هاي باشگاه در پايان هر شش ماه مالي جهت ارایه به مدير عامل و هيئت مديره باشگاه.
 • žجهت پرداخت هزينه با چك بانكي وجود مهر باشگاه الزامي مي باشد.
 • žتمامي اسناد مالي باشگاه (چك ها، سفته و بروات و …) با امضاي ثابت مدير امور مالي و امضاي متغير مدير عامل و يا رئيس هيئت مديره و داشتن مهر باشگاه معتبر مي باشد .
 • žبايستي تمام فاكتورها پيوست هزينه‌هاي باشگاه باشد.
  • žتبصره 1: در صورت نبود مدير عامل باشگاه، رئيس هيئت مديره حق امضاء دارد.

وظايف کمیته پزشكي باشگاه سپیدرود:

 • žاين هيئت شامل حداقل دو نفر مي باشد .
 • žتعيين تيم پزشكي مجرب براي باشگاه.
 • žتشکیل پرونده پزشکی برای بازیکنان
 • žکنترل تغذیه و ارایه برنامه غذایی بازیکنان.
 • žدرخواست وسايل مورد نياز تيم پزشكي به مدير عامل باشگاه.
 • žبرگزاري تمامي تست هاي پزشكي تأييد سلامت بازيكنان و آزمون هاي جسماني مد نظر سر مربي.
 • تعيين روان شناس مجرب براي رسيدگي به مسائل روحي رواني بازيكنان.
 • žتعيين فيزيوتراپ براي تيم هاي ورزشي.
  • žتبصره : انتخاب تمرينات بدن سازي بازيكنان توسط بدنساز تيم هاي ورزشي بايد با هماهنگي تيم پزشكي صورت گيرد.

وظايف‌ روابط عمومي و امور رسانه:

 • žسياست گذاري‌، برنامه‌ريزي‌ و كاربرد شيوه‌ها و برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ انعكاس‌ اهداف‌، سياست ها، فعاليت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ باشگاه به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
 • žایجاد سایت ویژه باشگاه و  هدایت و راهبری سایت.
 • žارشیو و گردآوري مطالب، فیلم ، مربوط به باشگاه ‌، جمع‌بندي‌ و تحليل‌ نظرها و ديدگاه هاي‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمينه‌ فعاليت هاي‌باشگاه.
 • žتلاش‌ براي‌ تقويت‌ هرچه‌ بيشتر روحيه‌ تفاهم‌ بين‌ كاركنان‌ و مدیران باشگاه  و زمينه‌سازي‌براي‌ برقراري‌ ارتباطات‌ بين‌ آنان‌.
 • برنامه‌ريزي‌ و اطلاع‌رساني‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملكرد  و مواضع باشگاه.
 • žشركت‌ در جلسه‌ها و نشست ها‌ به‌ منظور آگاهي‌ از سياست ها، خط مشي‌ها، برنامه‌ها وروند فعاليت ها .
 • žتدوين‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌ها با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولويت هاي‌ سازماني‌ ونيازهاي‌ افكار عمومي‌.
 • žايجاد ارتباط موثر‌ با مطبوعات‌، راديو، تلويزيون‌ و خبرگزاري‌ها و بهره‌برداري‌ بهينه‌ از آنها براي‌اطلاع ‌رساني‌ به‌ مردم‌.
 • žمشاركت‌ در برگزاري‌ سمينارها و گردهمايي‌ تخصصي‌ و عمومي‌ باشگاه.
 • طراحي‌ و توليد هداياي‌ تبليغاتي‌ براي‌ اهدا به‌ مخاطبان‌ (متناسب‌ با سلايق‌ و علايق‌ قشرها) .
 • žتهيه‌، تدوين‌ و اجراي‌ تقويم‌ مراسم‌ داخلی باشگاه.
 • žتوليد و سفارش‌ ساخت‌ آگهي‌هاي‌ تلويزيوني‌ و فيلم‌هاي‌ مورد نياز براي‌ تبليغ‌ عملكرد و مستندساز‌ی.
 • تهيه‌ گزارش هاي‌ عملكرد دوره‌اي‌ از فعاليت هاي‌ روابط عمومي‌.
 • žنوآوري‌، خلاقيت‌ و طراحي‌ فعاليت هاي‌ جديد در قلمرو وظايف‌ روابط عمومي‌.
 • نظارت‌ و ارزيابي‌ فعاليت ها و اعمال‌ نتايج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها و فعاليت هاي‌ آتي‌.
 • طراحي‌ و برنامه‌ريزي‌ براي‌ ارتقاء كليه‌ اموري‌ كه‌ به‌ رشد كمي‌ و كيفي‌ ارتباط و همدلي‌ بين‌ سازمان‌ و مردم‌ و دستگاه ها و مديران‌ و كاركنان‌ با يكديگر بيانجامد.
 • žتشكيل كانون هواداران و هماهنگي با ليدرهاي باشگاه.

žوظایف کمیته فرهنگی  باشگاه سپیدرود:

 • žتدوین برنامه جامع فرهنگی باشگاه در چارچوب هنجارها و ارزش های دینی و ملی و بومی  .
 • žتدوین نظام نامه فرهنگی تیم های پایه و بزرگسالان و پیشکسوتان باشگاه.
 • žاجرای برنامه ها و فعالیت ها و مراسمات و جشنواره های فرهنگی باشگاه .
 • žتدوین و اجرای شاخص های ارزیابی کارکردهای فرهنگی باشگاه  .
 • žهمکاری و تعامل با کمیته های فنی و بهداشت، روابط عمومی و اداری باشگاه.
 • žهمکاری با واحد های فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان ، هیئت فوتبال و مطبوعات ، صدا و سیما ، گردش گری ، ارشاد اسلامی  و …
 • žمشارکت  در تنظیم مقررات و فعالیت ها و اقدامات مرتبط  باشگاه .
 • žتدوین نظام نامه هواداری باشگاه .
 • تدوین نظام نامه رفتاری بازیکنان در تمامی سطوح باشگاه .
 • žتولید مقاله و گزارش و ویژه نامه مرتبط با نیازهای فرهنگی باشگاه و انتشار آن از طریق روابط عمومی.

وظایف کمیته اقتصادی باشگاه سپیدرود:

 • žتدوین طرح جامع اقتصادی و بازار یابی باشگاه.
 • žراه اندازی مدرسه فوتبال و برگزاری کلاس های آموزش فوتبال برای سنین مختلف .
 • žمذاکره با تولید کنندگان محصولات و خدمات غیر ورزشی که علاقه مند به بازار یابی از طریق ورزش باشند.
 • žتعامل با بازاریابان ورزشی (بنگاه ها یا موسسات بازاریابی و تبلیغات ) که بدنبال خرید این رویداد ها یا مشارکت در یافتن مشتری و مشارکت در درصد سود  هستند .
 • žجذب معافیت های مالیاتی موسسات و اشخاص حقیقی وحقوقی به باشگاه که قانونا مجاز به کمک به حوزه ورزش هستند.
 • žحق پخش مستقیم تلو یزیونی برای حداقل دیدارهای خانگی و رده بندی و فینال.
 • žچاپ پوستر مسابقات با آرم و لوگوی حامی مالی به دو زبان فارسی و انگلیسی و پخش آن.
 • ž انعکاس لحظه به لحظه نتایج از سایت باشگاه  با اشاره به نام حامی مالی.
 • žاخذ تبلیغات شرکت ها و موسسات برای انتشار در سایت باشگاه .
 • žسامان دهی هواداران و صدور و یا تعویض کارت هواداری برای هواداران باشگاه.
 • žتهیه قلک همیار و تحویل آن به هواداران برای جذب کمک های خرد و نذورات و صدقات آنان  .
 • žمعرفی حامی مالی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات .
 • ž ارائه گواهی نامه سرمایه گذاری  به حامی مالی به منظور امکان استفاده در مراجع ذی ربط  .
 • žتهیه سی دی مسابقات و ارائه به هواداران  به  همراه  معرفی حامی مالی .
 • ž برگزاری مسابقات دوستان  با تیم های شهرستانی با دریافت مبلغ مشخص .
 • žدایر کردن فروشگاه لوازم ورزشی باشگاه و فروش تمبر و عکس بازیکنان قدیمی و جدید  باشگاه .
 • žعقد قرارداد با رستوران ها و آژانس های مسافرتی ، مجتمع های گردشگری و …
 • žدریافت کمک های مالی هواداران، خیرین ورزشی .
 • žدریافت وام از موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری در بخش های مزیت دار .
 • žعرضه بخشی از سهام باشگاه به هواداران و …

žمنشور اخلاقی باشگاه سپیدرود:

žباشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود با استعانت از الطاف الهی، اعتلا و عمق و گسترش دادن ارزش های انسانی و دینی در اندیشه و عمل، تقویت فضائل اخلاقی، برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی گروهی و اجتماعی، فرهنگ سازی، تقویت هویت ملی و بومی و نیز بهره مندی از همدلی، قانون مداری و بهره گیری از توانایی اعضا و هواداران باشگاه برای توسعه اخلاق و نظم در میادین ورزشی را به عنوان چارچوب فعالیت خود، در کلیه امور اجرایی و ورزشی دانسته و منشور حاضر را سرلوحه برنامه های باشگاه می داند و تمامی کسانی که در باشگاه، موضوعیتی دارند در بسط و گسترش و اجرای مفاد این منشور مسئولیت اخلاقی و حقوقی داشته و در قبال آن موظف می باشند:

žرعایت شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی و احترام به فرهنگ و اخلاق عمومی در چارچوب حقوق  شهروندی از وظایف بازیکنان بوده و مراعات آن الزامی است.

مربیان ، سرپرستان ، بازیکنان و کادر فنی و سایر اعضاء ، موظف به رعایت احترام به قوانین انضباطی فدراسیون و باشگاه هستند.

žعدم استفاده از هرگونه داروی نیروزا و مصرف مواد انرژی زا و سایر موادی که با مصوبات  ابلاغی AFC-FIFA  و فدراسیون فوتبال ج 1010 مغایرت داشته توسط بازیکنان.

žکلیه هواداران و تماشاگران در حوزه فعالیت خود مسئول و جواب گوی رفتار و اعمال و گفتار خود خواهند بود.

žتعهد و تلاش مجدانه تک تک اعضاء باشگاه جهت تحقق اهداف پیش بینی شده برای صعود  تیم.

žتقویت روحیه کارگروهی و داشتن مرام و منش پهلوانی در میادین ورزشی.

žارتباط هوشمندانه ، سالم ، شایسته و صمیمانه با دیگر باشگاه های ورزشی و سایر ورزشکاران.

žاحساس مسئولیت کلیه بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی نسبت به باشگاه.

žدر نظر گرفتن منافع ملی و ترجیح منافع باشگاه بر منافع شخصی.

žمذموم دانستن تبعیض به هر نوع و شکل آن در کلیه رفتارهای اداری ، ورزشی فرهنگی و اجرایی باشگاه.

žرعایت کلیه ضوابط ، قوانین و دستورالعمل های فیفا ، کنفدراسیون آسیا و اساسنامه فدراسیون فوتبال و آئین نامه های کمیته انضباطی.

žپرهیز از هر گونه اقدامی که احتمال بروز مخاطراتی را برای جامعه ورزشی فراهم نماید.

žانجام فعالیت های ورزشی طبق موازین الهی و ارزش های انسانی و اسلامی در جهت تحقق آرمان ها و اهداف باشگاه.

žایجاد نظم و ارامش در محیط های ورزشی و غیر ورزشی ، صداقت و متانت در گفتار و عمل.

žتلاش در جهت توانمندسازی باشگاه با جذب افراد توانمند و متخصص در چارچوب قانون و اهداف باشگاه.

žرعایت کامل نظم و انظباط در ورود و خروج.

žحفظ استاندارد های بالای امادگی جسمانی و حضور در تمام تمرینات ، مسابقات اردوها و کلاس های آموزشی مراسمات.

حمایت از سپیدرود در گوگل