وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

برنامه کامل مسابقات لیگ دسته دوم در فصل ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرودبرنامه کامل مسابقات نیم فصل نخست فصل جدید رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه کشور به شرح زیر است:

هفته نخست

سپیدرود رشت – شهید اورکی اسلامشهر

اترک بجنورد – پانیک تالش

مس سونگون ورزقان – ماشین سازی تبریز

فولاد هرمزگان – پاس همدان

ویستا توربین تهران – ایمان سبز شیراز

فولاد نوین اهواز – نود ارومیه

اسپاد الوند تهران – بعثت کرمانشاه

شهرداری بندرماهشهر – نیروی زمینی تهران

پیام توس خراسان – شهرداری نوشهر

شهدای رزکان البرز – شهدای بابلسر

شهید قندی یزد – شهرداری بم

آریوبام اسلامشهر – شهرداری بندرعباس

مس نوین کرمان – داماشیان رشت

شاهین شهرداری بوشهر – مناطق نفت خیز جنوب

هفته دوم

پاس همدان – سپیدرود رشت

نود ارومیه – فولاد هرمزگان

پانیک تالش – ویستا توربین تهران

ماشین سازی تبریز – اترک بجنورد

شهید اورکی اسلامشهر – اسپاد الوند تهران

بعثت کرمانشاه – مس سونگون ورزقان

ایمان سبز شیراز – فولاد نوین اهواز

مناطق نفت خیز جنوب – مس نوین کرمان

داماشیان رشت – آریو بام اسلامشهر

شهدای بابلسر – شهرداری بندر ماهشهر

شهرداری نوشهر – شهدای رزکان البرز

شهرداری بندرعباس – پیام توس خراسان

شهرداری بم – شاهین شهرداری بوشهر

نیروی زمینی تهران – شهید قندی یزد

هفته سوم

فولاد هرمزگان – سپیدرود رشت

نود ارومیه ایمان سبز شیراز

مس سونگون ورزقان شهید اورکی اسلامشهر

اسپاد الوند تهران پاس همدان

ویستا توربین تهران ماشین سازی تبریز

اترک بجنورد بعثت کرمانشاه

فولاد نوین اهواز پانیک تالش

آریو بام اسلامشهر – مناطق نفت خیز جنوب

شهرداری نوشهر – شهرداری بندرعباس

شهدای رزکان البرز – شهرداری بندر ماهشهر

شهید قندی یزد – شهدای بابلسر

پیام توس خراسان – داماشیان رشت

مس نوین کرمان – شهرداری بم

شاهین شهرداری بوشهر – نیروی زمینی تهران

هفته چهارم

سپیدرود رشت – اسپاد الوند تهران

پانیک تالش نود ارومیه

شهید اورکی اسلامشهر اترک بجنورد

بعثت کرمانشاه  ویستا توربین تهران

پاس همدان مس سونگون ورزقان

ایمان سبز شیراز فولاد هرمزگان

ماشین سازی تبریز فولاد نوین اهواز

شهرداری بم – آریو بام اسلامشهر

نیروی زمینی تهران – مس نوین کرمان

داماشیان رشت – شهرداری نوشهر

مناطق نفت خیز جنوب – پیام توس خراسان

شهرداری بندر ماهشهر – شهید قندی یزد

شهرداری بندرعباس – شهدای رزکان البرز

شهدای بابلسر – شاهین شهرداری بوشهر

هفته پنجم

مس سونگون ورزقان – سپیدرود رشت

ویستا توربین تهران شهید اورکی اسلامشهر

پانیک تالش ایمان سبز شیراز

اترک بجنورد پاس همدان

فولاد هرمزگان اسپاد الوند تهران

فولاد نوین اهواز بعثت کرمانشاه

نود ارومیه ماشین سازی تبریز

شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری بندر ماهشهر

شهدای رزکان البرز – شهید قندی یزد

مس نوین کرمان – شهدای بابلسر

شهرداری نوشهر – مناطق نفت خیز جنوب

داماشیان رشت – شهرداری بندرعباس

آریو بام اسلامشهر – نیروی زمینی تهران

پیام توس خراسان – شهرداری بم

هفته ششم

سپیدرود رشت – اترک بجنورد

ماشین سازی تبریز ایمان سبز شیراز

اسپاد الوند تهران مس سونگون ورزقان

فولاد هرمزگان پانیک تالش

بعثت کرمانشاه نود ارومیه

پاس همدان ویستا توربین تهران

شهید اورکی اسلامشهر – فولاد نوین اهواز

نیروی زمینی تهران – پیام توس خراسان

مناطق نفت خیز جنوب – شهرداری بندرعباس

شهدای رزکان البرز – داماشیان رشت

شهرداری بم – شهرداری نوشهر

شهرداری بندر ماهشهر – مس نوین کرمان

شهدای بابلسر – آریو بام اسلامشهر

شهید قندی یزد – شاهین شهرداری بوشهر

هفته هفتم

ویستا توربین تهران – سپیدرود رشت

فولاد نوین اهواز پاس همدان

ایمان سبز شیراز بعثت کرمانشاه

پانیک تالش ماشین سازی تبریز

مس سونگون ورزقان فولاد هرمزگان

نود ارومیه شهید اورکی اسلامشهر

اترک بجنورد اسپاد الوند تهران

آریو بام اسلامشهر – شهرداری بندر ماهشهر

مس نوین کرمان – شهید قندی یزد

شاهین شهرداری بوشهر – شهدای رزکان البرز

شهرداری نوشهر – نیروی زمینی تهران

داماشیان رشت – مناطق نفت خیز جنوب

پیام توس خراسان – شهدای بابلسر

شهرداری بندرعباس – شهرداری بم

هفته هشتم

سپیدرود رشت – فولاد نوین اهواز

پاس همدان – نود ارومیه

اسپاد الوند تهران – ویستا توربین تهران

فولاد هرمزگان ماشین سازی تبریز

شهید اورکی اسلامشهر ایمان سبز شیراز

مس سونگون ورزقان اترک بجنورد

بعثت کرمانشاه پانیک تالش

شهرداری بندر ماهشهر – پیام توس خراسان

شاهین شهرداری بوشهر – مس نوین کرمان

شهرداری بم – داماشیان رشت

شهدای رزکان البرز – مناطق نفت خیز جنوب

شهدای بابلسر – شهرداری نوشهر

شهید قندی یزد – آریو بام اسلامشهر

نیروی زمینی تهران – شهرداری بندرعباس

هفته نهم

نود ارومیه – سپیدرود رشت

پانیک تالش شهید اورکی اسلامشهر

ویستا توربین تهران مس سونگون ورزقان

ماشین سازی تبریز بعثت کرمانشاه

فولاد نوین اهواز اسپاد الوند تهران

اترک بجنورد فولاد هرمزگان

ایمان سبز شیراز پاس همدان

شهرداری بندرعباس – شهدای بابلسر

شهرداری نوشهر – شهرداری بندر ماهشهر

پیام توس خراسان – شهید قندی یزد

مس نوین کرمان – شهدای رزکان البرز

آریو بام اسلامشهر – شاهین شهرداری بوشهر

داماشیان رشت – نیروی زمینی تهران

مناطق نفت خیز جنوب – شهرداری بم

هفته دهم

سپیدرود رشت – ایمان سبز شیراز

اترک بجنورد ویستا توربین تهران

فولاد هرمزگان بعثت کرمانشاه

مس سونگون ورزقان فولاد نوین اهواز

شهید اورکی اسلامشهر ماشین سازی تبریز

اسپاد الوند تهران نود ارومیه

پاس همدان پانیک تالش – پاس همدان

شاهین شهرداری بوشهر – پیام توس خراسان

مس نوین کرمان –  آریو بام اسلامشهر

شهید قندی یزد – شهرداری نوشهر

نیروی زمینی تهران – مناطق نفت خیز جنوب

شهرداری بندر ماهشهر – شهرداری بندرعباس

شهدای رزکان البرز – شهرداری بم

شهدای بابلسر – داماشیان رشت

هفته یازدهم

پانیک تالش – سپیدرود رشت

ماشین سازی تبریز پاس همدان

بعثت کرمانشاه شهید اورکی اسلامشهر

فولاد نوین اهواز اترک بجنورد

ویستا توربین تهران فولاد هرمزگان

ایمان سبز شیراز اسپاد الوند تهران

نود ارومیه مس سونگون ورزقان

شهرداری نوشهر – شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری بندرعباس – شهید قندی یزد

شهرداری بم – نیروی زمینی تهران

آریو بام اسلامشهر – شهدای رزکان البرز

مناطق نفت خیز جنوب – شهدای بابلسر

پیام توس خراسان – مس نوین کرمان

داماشیان رشت – شهرداری ماهشهر

هفته دوازدهم

سپیدرود رشت – ماشین سازی تبریز

اسپاد الوند تهران پانیک تالش

پاس همدان بعثت کرمانشاه

فولاد هرمزگان شهید اورکی اسلامشهر

اترک بجنورد – نود ارومیه

مس سونگون ورزقان ایمان سبز شیراز

ویستا توربین تهران فولاد نوین اهواز

شاهین شهرداری بوشهر

شهدای بابلسر – شهرداری بم

آریو بام اسلامشهر – پیام توس خراسان

مس نوین کرمان – شهرداری نوشهر

شهدای رزکان البرز – نیروی زمینی تهران

شهرداری بندر ماهشهر – مناطق نفت خیز جنوب

شهید قندی یزد – داماشیان رشت

هفته سیزدهم

بعثت کرمانشاه – سپیدرود رشت

پانیک تالش مس سونگون ورزقان

فولاد نوین اهواز فولاد هرمزگان

ایمان سبز شیراز اترک بجنورد

نود ارومیه ویستا توربین تهران

ماشین سازی تبریز اسپاد الوند تهران

شهید اورکی اسلامشهر پاس همدان

پیام توس خراسان – شهدای رزکان البرز

مناطق نفت خیز جنوب – شهید قندی یزد

شهرداری بندرعباس – مس نوین کرمان

داماشیان رشت – شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری نوشهر – آریو بام اسلامشهر

نیروی زمینی تهران – شهدای بابلسر

شهرداری بم – شهرداری بندر ماهشهر

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

1 دیدگاه ارسال شده است

  • رضا گفت:

    واقعا که خیلی بی کلاس و خیلی غیر حرفه ای…هفته ی اول دوم…اینا تاریخ ندارن؟؟؟؟؟واقعا که عقب افتاده این…