وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

برنامه کامل نیم فصل نخست لیگ دسته دوم آزادگان + جدول

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرودمراسم قرعه کشی لیگ دسته دوم برگزار شد و تیم ها تا پایان نیم فصل برنامه بازی ها و حریفان خود را شناختند.

شفیعی دراین مراسم اعلام کرد که بازه زمانی شروع مسابقات با توجه به شرایط کرونایی از ۲۴ آذر تا اول دی ماه ۱۳۹۹ خواهد بود.

برنامه بازی های فصل جدید لیگ دسته دوم تا پایان نیم فصل نخست:

برنامه مسابقات هفته نخست لیگ دسته دوم

گروه الف

ایران‌جوان بوشهر – محتشم تبریز

نفت و گاز گچساران – آوالان کامیاران

علم و ادب تبریز – ویستا توربین تهران

ملی حفاری اهواز – امید گناوه

مس نوین کرمان – سپیدرود رشت

اسپاد تهران – فولاد نوین اهواز

شهرداری بندرعباس – شهرداری همدان

گروه ب

نفت امیدیه – شاهین بندرعامری بوشهر

نیروی زمینی تهران – شهرداری بندماهشهر

اترک بجنورد – شمس آذر قزوین

پاس همدان – عقاب تهران

شهیدقندی یزد – میلادمهر تهران

شهدای بابلسر – سردار بوکان

مس شهربابک – شهرداری بم

برنامه مسابقات هفته دوم لیگ دسته دوم

گروه الف

محتشم تبریز – ملی حفاری اهواز

آوالان کامیاران – اسپاد تهران

ویستاتوربین تهران – شهرداری بندرعباس

سپیدرود رشت – نفت و گاز گچساران

فولادنوین اهواز – ایران‌جوان بوشهر

امید گناوه – علم و ادب تبریز

شهرداری همدان – مس نوین کرمان

گروه ب

شمس آذر قزوین – نفت امیدیه

عقاب تهران – نیروی زمینی تهران

میلادمهر تهران – شهدای بابلسر

شاهین بندرعامری بوشهر – شهیدقندی یزد

شهرداری بم – پاس همدان

شهرداری بندرماهشهر – اترک بجنورد

سردار بوکان – مس شهربابک

برنامه مسابقات هفته سوم لیگ دسته دوم

گروه الف

ایران‌جوان بوشهر – آوالان کامیاران

مس نوین کرمان – ویستاتوربین تهران

شهرداری بندرعباس – امید گناوه

اسپاد تهران – سپیدرود رشت

محتشم تبریز – فولادنوین اهواز

ملی حفاری اهواز – علم و ادب تبریز

نفت و گاز گچساران – شهرداری همدان

گروه ب

اترک بجنورد – عقاب تهران

مس شهربابک – میلادمهر تهران

شهدای بابلسر – شاهین بندرعامری بوشهر

نیروی زمینی تهران – شهرداری بم

شمس آذر قزوین – شهرداری بندرماهشهر

نفت امیدیه – شهیدقندی یزد

پاس همدان – سردار بوکان

برنامه مسابقات هفته چهارم لیگ دسته دوم

گروه الف

فولادنوین اهواز – ملی حفاری اهواز

شهرداری همدان  اسپاد تهران

آوالان کامیاران – محتشم تبریز

علم و ادب تبریز – شهرداری بندرعباس

ویستاتوربین تهران  نفت و گاز گچساران

سپیدرود رشت – ایران‌جوان بوشهر

امید گناوه – مس نوین کرمان

گروه ب

شهرداری بندرماهشهر – نفت امیدیه

سردار بوکان – نیروی زمینی تهران

شهیدقندی یزد – شهدای بابلسر

میلادمهر تهران – پاس همدان

شهرداری بم – اترک بجنورد

شاهین بندرعامری – مس شهربابک

برنامه مسابقات هفته پنجم لیگ دسته دوم

گروه الف

اسپاد تهران – ویستا توربین تهران

نفت و گاز گچساران – امید گناوه

ملی حفاری اهواز – شهرداری بندرعباس

محتشم تبریز – سپیدرود رشت

آوالان کامیاران – فولادنوین اهواز

مس نوین کرمان – علم و ادب تبریز

ایران‌جوان بوشهر – شهرداری همدان

گروه ب

نیروی زمینی – میلادمهر تهران

پاس همدان – شاهین بندرعامری

نفت امیدیه – شهدای بابلسر

شمس آذر قزوین – شهرداری بم

عقاب تهران – شهرداری بندرماهشهر

مس شهربابک – شهیدقندی یزد

اترک بجنورد – سردار بوکان

برنامه مسابقات هفته ششم لیگ دسته دوم

گروه الف

ملی حفاری اهواز – آوالان کامیاران

امید گناوه – اسپاد تهران

شهرداری همدان – محتشم تبریز

ویستاتوربین تهران – ایران‌جوان بوشهر

شهرداری بندرعباس – مس نوین کرمان

سپیدرود رشت – فولادنوین اهواز

علم و ادب تبریز – نفت و گاز گچساران

گروه ب

نفت امیدیه – عقاب تهران

شاهین بندرعامری بوشهر – نیروی زمینی تهران

سردار بوکان – شمس آذر قزوین

میلادمهر تهران – اترک بجنورد

شهدای بابلسر – مس شهربابک

شهرداری بم – شهرداری بندرماهشهر

شهیدقندی یزد – پاس همدان

برنامه مسابقات هفته هفتم لیگ دسته دوم

گروه الف

مس نوین کرمان – ملی حفاری اهواز

اسپاد تهران – علم و ادب تبریز

محتشم تبریز – ویستاتوربین تهران

آوالان کامیاران – سپیدرود رشت

ایران‌جوان بوشهر – امید گناوه

نفت و گاز گچساران – شهرداری بندرعباس

فولادنوین اهواز – شهرداری همدان

گروه ب

مس شهربابک – نفت امیدیه

نیروی زمینی تهران – شهیدقندی یزد

شمس آذر قزوین – میلادمهر تهران

عقاب تهران – شهرداری بم

اترک بجنورد – شاهین بندرعامری

پاس همدان – شهدای بابلسر

شهرداری بندرماهشهر – سردار بوکان

برنامه مسابقات هفته هشتم لیگ دسته دوم

گروه الف

ملی حفاری اهواز – سپیدرود رشت

شهرداری بندرعباس – اسپاد تهران

امید گناوه – محتشم تبریز

شهرداری همدان – آوالان کامیاران

ویستاتوربین تهران – فولادنوین اهواز

مس نوین کرمان – نفت و گاز گچساران

علم و ادب تبریز – ایران‌جوان بوشهر

گروه ب

نفت امیدیه – شهرداری بم

شهدای بابلسر – نیروی زمینی تهران

شاهین بندرعامری – شمس آذر قزوین

سردار بوکان – عقاب تهران

میلادمهر تهران – شهرداری بندرماهشهر

مس شهربابک – پاس همدان

شهیدقندی یزد – اترک بجنورد

برنامه مسابقات هفته نهم لیگ دسته دوم

گروه الف

نفت و گاز گچساران – ملی حفاری اهواز

اسپاد تهران – مس نوین کرمان

محتشم تبریز – علم و ادب تبریز

آوالان کامیاران – ویستاتوربین تهران

فولادنوین اهواز – امید گناوه

ایران‌جوان بوشهر – شهرداری بندرعباس

سپیدرود رشت – شهرداری همدان

گروه ب

پاس همدان – نفت امیدیه

نیروی زمینی تهران – مس شهربابک

شمس آذر قزوین – شهیدقندی یزد

عقاب تهران – میلادمهر تهران

شهرداری بندرماهشهر – شاهین بندرعامری

اترک بجنورد – شهدای بابلسر

شهرداری بم – سردار بوکان

برنامه مسابقات هفته دهم لیگ دسته دوم

گروه الف

ملی حفاری اهواز – شهرداری همدان

نفت و گاز گچساران – اسپاد تهران

شهرداری بندرعباس – محتشم تبریز

امید گناوه – آوالان کامیاران

ویستاتوربین تهران – سپیدرود رشت

علم و ادب تبریز – فولادنوین اهواز

مس نوین کرمان – ایران‌جوان بوشهر

گروه ب

نفت امیدیه – سردار بوکان

پاس همدان – نیروی زمینی تهران

شهدای بابلسر – شمس آذرقزوین

شاهین بندرعامری – عقاب تهران

میلادمهر تهران – شهرداری بم

شهیدقندی یزد – شهرداری بندرماهشهر

مس شهربابک – اترک بجنورد

برنامه مسابقات هفته یازدهم لیگ دسته دوم

گروه الف

اسپاد تهران – ملی حفاری اهواز

محتشم تبریز – مس نوین کرمان

آوالان کامیاران – علم و ادب تبریز

شهرداری همدان – ویستاتوربین تهران

سپیدرود رشت – امید گناوه

فولادنوین اهواز – شهرداری بندرعباس

ایران‌جوان بوشهر – نفت و گاز گچساران

گروه ب

نیروی زمینی تهران – نفت امیدیه

شمس آذر قزوین – مس شهربابک

عقاب تهران – شهیدقندی یزد

سردار بوکان – میلادمهر تهران

شهرداری بم – شاهین بندرعامری

شهرداری بندرماهشهر – شهدای بابلسر

اترک بجنورد – پاس همدان

برنامه مسابقات هفته دوازدهم لیگ دسته دوم

گروه الف

ملی حفاری اهواز – ویستاتوربین تهران

اسپاد تهران – ایران‌جوان بوشهر

نفت و گاز گچساران – محتشم تبریز

شهرداری بندرعباس – آوالان کامیاران

امید گناوه – شهرداری همدان

علم و ادب تبریز – سپیدرود رشت

مس نوین کرمان – فولادنوین اهواز

گروه ب

نفت امیدیه – میلادمهر تهران

نیروی زمینی تهران – اترک بجنورد

پاس همدان – شمس آذر قزوین

شهدای بابلسر – عقاب تهران

شاهین بندرعامری – سردار بوکان

شهیدقندی یزد – شهرداری بم

مس شهربابک – شهرداری بندرماهشهر

برنامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ دسته دوم

گروه الف

ایران‌جوان بوشهر – ملی حفاری اهواز

محتشم تبریز – اسپاد تهران

آوالان کامیاران – مس نوین کرمان

ویستاتوربین تهران – امید گناوه

سپیدرود رشت – شهرداری بندرعباس

فولادنوین اهواز – نفت و گاز گچساران

شهرداری همدان – علم و ادب تبریز

گروه ب

اترک بجنورد – نفت امیدیه

شمس آذر قزوین – نیروی زمینی تهران

عقاب تهران – مس شهربابک

میلادمهر تهران – شاهین بندرعامری

شهرداری بم – شهدای بابلسر

شهرداری بندرماهشهر – پاس همدان

سردار بوکان – شهیدقندی یزد

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 8 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.