وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

نقش باشگاه ها در صنعت فوتبال: چرا صنعت فوتبال ایران رونق نمی گیرد؟

ایسنا

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – هر باشگاه فوتبال به عنوان بنگاه اقتصادی در پی درآمد بیشتر وهزینه کمتر است. زیر ساخت اصلی صنعت فوتبال شامل باشگاههایی است که به مثابه کارخانه های تولیدی و بنگاه هایاقتصادی این صنعت عمل کرده و عمده ترین نقش را در توسعه اقتصادی این صنعت دارند.

این باشگاه ها با بهره گیری ازتجهیزات و امکانات ، نیروی انسانی ماهر و متخصص و مدیریتاثر بخش فوتبال را به صنعتی پولساز مبدل ساخته اند. هر چهوضعیت باشگاه ها بهتر باشد فوتبال آن کشور از توسعه بیشتری برخوردار خواهد شد و این در حالی است که به علت مشکلات عدیده ای که باشگاه های فوتبال ایران با آنها دست و پنجه نرم میکنند صنعت فوتبال کشور نیز به تبع آن از رونق خوبی برخوردارنیست. در این مقاله به نقش و اهمیت باشگاه ها خواهیم پرداخت.

صنعت فوتبال:

هر صنعتی دارای بخش های مختلفی است. از ارکان اصلیصنعت فوتبال ، می توان به بازیکنان حرفه ای ، مربیان حرفه ای ،سازمان لیگ حرفه ای و باشگاه های حرفه ای اشاره کرد که هر یکدارای ارزش و اهمیت خود می باشند. قابل ذکر است نقش باشگاهها در این صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری کهباشگاه های فوتبال به عنوان هسته اصلی آن به شمار می روند،ریشه و هسته اصلی توسعه فوتبال در درون باشگاه ها شکل میگیرد.

مهمترین عامل در هر صنعت بنگاه های آن می باشد که در درصنعت فوتبال باشگاه ها به مثابه بنگاه اقتصادی عمل می کنندباشگاه های حرفه ای فوتبال یک بنگاه با کسب و کار ورزش فوتبالو ملازمات پشتیبان آن به حساب می آیند و هر باشگاه فوتبال بهعنوان بنگاه اقتصادی در پی درآمد بیشتر و هزینه کمتر است.

به بیان دیگر زیر ساخت اصلی صنعت فوتبال شامل باشگاه هاییاست که به مثابه کارخانه های تولیدی و بنگاه های اقتصادی اینصنعت عمل کرده و عمده ترین نقش را در توسعه اقتصادی اینصنعت دارند. این باشگاه ها هستند که با بهره گیری از تجهیزات وامکانات ، نیروی انسانی ماهر و متخصص و مدیریت اثر بخشفوتبال را به صنعتی پولساز مبدل ساخته اند. بنابراین روشن استکه هر چه وضعیت باشگاه ها بهتر باشد فوتبال آن کشور ازتوسعه بیشتری برخوردار خواهد شد و این در حالی است که بهعلت مشکلات عدیده ای که باشگاه های فوتبال کشور با آنها دستو پنجه نرم می کنند صنعت فوتبال کشور نیز به تبع آن از رونقخوبی برخوردار نیست.

تعریف باشگاه:

باشگاه فوتبال به مجموعه ای ورزشی گفته می شود که بر اساسمقررات و معیار های سازمان تربیت بدنی اداره شده و در اداره ثبتشرکت ها نیز به ثبت رسیده و عضویت فدراسیون و سازمان لیگحرفه ای فوتبال را نیز پذیرفته باشد.

نقش باشگاه های فوتبال در توسعه آن:

در بیشتر کشورهای جهان یکی از اساسی ترین سازمانهایورزشی ، باشگاه های ورزشی بویژه باشگاه های فوتبال هستند . باشگاه فوتبال مهمترین نهاد در توسعه این ورزش است. این نهاددر بعد همگانی، قهرمانی و حرفه ای تاثیرگذار است. باشگاه هانقش بسیار مهم و مؤثر در عمومی کردن فوتبال از یکسو و ارتقایفوتبال قهرمانی و حرفه ای از سوی دیگر دارند. باشگاه ها با ایجادانگیزه و جذب جوانان به فوتبال، تربیت ورزشکار و همچنین بابرگزاری رقابت های مختلف که تعداد آنها در سطوح مختلف بهبیش از سه هزار مسابقه در کشور می رسد باعث شور و نشاط درجامعه می شوند.

این نهاد ورزشی تأمین کننده ورزشکاران نخبه برای کشور و عاملرسیدن به افتخارات بین المللی ورزشی می شود که نتایج آن آثارسیاسی، اقتصادی و فرهنگی مناسب را در پی دارد.باشگاه هایفوتبال علاوه بر استعدادیابی و آموزش مهارت های ورزشی وتوسعه ورزش قهرمانی و عمومی، سهم عمده ای نیز در علمی کردنورزش داشته و می توانند باعث توسعه امر آموزشی و پژوهشیدر دانشگاه ها و مراجع تحقیقاتی شوند.

باشگاه های فوتبال به عنوان یک نهاد اجتماعی نقش بسزایی درجامعه داشته و در چهارچوب باشگاه هاست که تجلی استعدادهای جوانان نمایان شده و شکل صحیح به خود می گیرد. ازآنجائیکه نقش باشگاه ها در پرورش قابلیتها و تربیت قهرمانانورزشی به مراتب بیشتر از سایر نهاد های ورزشی می باشد ، شکلگیری و ایجاد باشگاه هایی که افراد با استعداد را در رشته هایمختلف ورزشی جهت نیل به عالیترین مدارج پیشرفت و قهرمانییاری نماید ضروری می کنند.

اگر باشگاهی مطرح باشد، هواداران خود را خواهد داشت و ازمحل فروش بلیت برای ورود به ورزشگاه، اجازه فیلمبرداری وعکاسی، تبلیغات تجاری در زمین ورزشی یا روی لباس ورزشکارانو دریافت بابت انتقال بازیکنان به باشگاه های دیگر و نظایر آندرآمد کسب می کند.

بر این اساس مدیران باشگاه ها باید شرایط خود را طوری تنظیمکنند که هزینه های تهیه امکانات ورزشی از جمله ورزشگاه، حقوقو مزایای بازیکنان و مربیان و سایر هزینه های باشگاه را بپردازند،سود به دست آورند، مالیات بپردازند و باقیمانده را به صاحبانسهام باشگاه بپردازند. در چنین شرایطی باشگاه معمولا سودآوراست و بنابراین با توجه به توانایی کسب سود سرقفلی ارزشمندینیز خواهد داشت.

اهداف باشگاه های فوتبال:

باشگاه های فوتبال دارای دو ماهیت ورزشی و اقتصادی هستندکه این دو ماهیت به هم آمیخته اند و بر روی یکدیگر تاثیر گذارند. در برخی موارد اهداف ورزشی و اقتصادی همخوان می باشندبرای نمونه ، پیروزی در میدان بازی هم به لحاظ ورزشی و هم بهلحاظ پیامد های اقتصادی مطلوب است و گاهی اوقات نیز این دوهدف با یکدیگر در تعارض هستند به عناون نمونه فدا کردن سودبرای کسب پیروزی در میدان بازی.

۱) باشگاه فوتبال به عنوان مجموعه ورزشی:

اهداف ورزشی باشگاه های فوتبال همان کسب پیروزی در میدانمسابقه است. در گذشته ماهیت اصلی باشگاه های فوتبال ورزشیبوده و اهداف ورزشی مورد نظر بوده است به طوری که پیروزی درمیدان مسابقه به عنوان بالاترین هدف مورد توجه بوده است بهطور مثال یک باشگاه هدف خود را کسب مقام قهرمانی در لیگ و یاصعود به دسته بالاتر قرار می داد. در آن زمان بحث درآمد زایی ومنافع اقتصادی زیاد مورد توجه قرار نمی گرفته زیرا در آن زمانفوتبال به صورت صنعت پر سود و تجاری مطرح نبود. بیشترباشگاه های فوتبال کشور مان نیز دارای ماهیت ورزشی هستند بهطوری که در اساسنامه آنها عنوان فرهنگی و ورزشی برای آنها ذکرشده است.

۲) باشگاه فوتبال به عنوان بنگاه اقتصادی:

در گذشته وجوه ورزشی بر ماهیت باشگاه ها ی فوتبال چیره بوداما در طی سالهای اخیر به علت بین المللی شدن صنعت فوتبالماهیت باشگاه ها از صورت فرهنگی و اجتماعی که بیشتر اهدافورزشی را دنبال می کرد به ماهیت عمدتا اقتصادی سوق داده شدهاست به همین خاطر علاوه بر جلب مشارکت عامه و پرورش جوانانحرفه ای ، جلب و حفظ اعتماد سرمایه گذاران بسیار مورد توجهقرار گرفته است زیرا عده زیادی برای کسب سود به فوتبال رویآورده اند.

به بیان دیگر اهداف تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته و باشگاههای فوتبال فقط در عرصه ورزشی به رقابت نمی پردازند بلکه درعرصه های اقتصادی و درآمدزایی نیز رقابت شدیدی دارند یعنیعلاوه بر این که در درون مستطیل سبز برای کسب امتیاز و برد میجنگند در بیرون از این محدوده و در مقیاس بسیار وسیع تر برایکسب درآمد نیز تلاش می کنند.

امروزه باشگاه های ورزشی بالاخص باشگاه های فوتبال در جهانواحدهایی هستند که برای اهداف اقتصادی تشکیل و اداره میشوند. باشگاه ها برای کسب منافع اقتصادی، ورزش یا ورزش هایخاصی را انتخاب می کنند و در آنها فعال می شوند، در تاسیسورزشگاه ها سرمایه گذاری می کنند و سعی می کنند در حوزههای ورزشی انتخابی خود به رده های بالا برسند تا بتوانند بر آناساس درآمد بیشتری کسب کنند.

نقش و سهم باشگاه های فوتبال به عنوان بنگاه های اقتصادی درایجاد مشاغل مختلف، کاهش امور تصدی گری دولت، جذب سرمایهگذاری ها و مشارکت های مردمی و در نتیجه درآمدزایی در سطوحملی، استانی، شهری و حتی محله ای در جهان بسیار مهم بوده ودر کشورهای پیشرفته سهم بسزایی در درآمد ناخالص ملی دارند.

باشگاه های فوتبال در ایران:

در کشور ما باشگاه های فوتبال بیشتر ماهیت ورزشی داشته واهداف تجاری کمتر مورد توجه قرار میگیرد که این امر یکی ازمعضلات پیش روی فوتبال کشور می باشد زیرا تا زمانی که بهفوتبال به عنوان کسب و کار نگریسته نشود باشگاه ها درآمد زانخواهند شد و فوتبال ما پیشرفتی نخواهد کرد .در حال حاضرلیگ حرفه ای فوتبال کشور ۱۸ تیم را شامل می شود. که مالکیت واداره اکثر آنها در اختیار دستگاه های نظامی و انتظامی، سازمانتربیت بدنی و بخش صنعتی کشور می باشد. به این ترتیب دربخش حرفه ای فوتبال، مالکیت خصوصی نقش زیادی ندارد.

اعتبار اکثر باشگاه های فوتبال کشور از محل اعتبارات دولتیتأمین می شود و عمدتاً مرتبط با دستگاه های اجرایی ماننددستگاه های نظامی و انتظامی و شرکت های دولتی هستند. سرمایه های این باشگاه ها نیز از محل اعتبارات دولتی تأمین شدهو اماکن ورزشی آن ها متعلق به خود این شرکت هاست. با توجه بهوضعیت کنونی باشگاه داری و تأمین اعتبارات دولتی و نهخصوصی، مشکلات عدیده ای پیش روی نظام باشگاه ها قرار دادهاست و رقابت چندانی بین آنها وجود ندارد.

بنابراین، با در نظر داشتن اهمیت و نقش باشگاه های ورزشی، دربرنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و به خصوص در ماده (۱۱۷) توجه ویژهای به باشگاه های ورزشی شده تا در مدت زمان اجرای برنامه ،امکان رشد و توسعه کمی و کیفی آن ها از طریق بخش خصوصیفراهم شود. بدون شک حرکت اصولی و صحیح برای ارتقایوضعیت باشگاه ها، نیازمند برنامه ای جامع و هماهنگ است.

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

3 دیدگاه ارسال شده است