وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

یادداشت وارده – ﺧﯿﺰ ﺳﭙﯿﺪﺭﻭﺩ ﺗﻨﻮﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺷﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﮐﺮﺩ

روابط عمومی باشگاه سپیدرود از تمام فوتبال دوستان و هواداران سپیدرود دعوت به عمل می آورد تا نوشته ها و نظرات خود را در خصوص وقایع مرتبط با سپیدرود در زیر قسمت نظرات و یا به آدرس ای میل info@sepidroodsc.ir برای ما ارسال کنید تا در وقت مقتضی آن را در سایت رسمی باشگاه منتشر نماییم. ما به شما اطمینان می دهیم که تک تک نوشته ها و نظرات شما را به دقت مطالعه می کنیم و آن را در اختیار افراد ذی ربط خواهیم گذاشت.

یادمان هست و یادتان باشد که تنها دلیل ماندگاری رودخروشان شمال ارتباط ناگسستنی اش با سرچشمه ی همیشه جوشانش که همان هوادارانند، می باشد.

سپیدرود و سپیدرودی ریشه در تاریخ گیلان زمین دارد.

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﯿﻢ ﺍﺻﯿﻞ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﭙﯿﺪﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﻟﯿﮓ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳت ﻭ ﭘﺎﺯﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﺠﻼﺏ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻓﺸﯿﻦ ﻧﺎﻇﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺳﭙﯿﺪﺭﻭﺩ ﺑﺮﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭد.

ﺳﭙﯿﺪﺭﻭﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺴب ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﺁن ﺮﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﯿم ها ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﺑﻮﺩﻥ این ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺟﺬﺏ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯﺗﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ، ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪﯼ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳت.
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺍﺻﻮلی ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺭﺍ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﺎﻝ ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓت.

ﺍﺯ ﻧﮑﺎﺕ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﭙﯿﺪﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎﻥ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺷﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻓﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﻫﺒﺮ ﻓﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﭙﯿﺪﺭﻭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد.

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺳﺒز، ﺗﯿﻢ ﺳﭙﯿﺪﺭﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﺎﺭﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﺎلی ﺮﺗﺒﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ هیاﺖ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺟﺎﯼ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻨﻨد ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻭﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشند.

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﭙﯿﺪﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺍﻣﺎﺵ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺗﻨﻮﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭﺷﻬﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

نویسنده: سینا معتدل

یادداشت وارده – ﺧﯿﺰ ﺳﭙﯿﺪﺭﻭﺩ ﺗﻨﻮﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺷﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﮐﺮﺩ
امتیاز به این پست

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

پاسخ دادن به مجتبی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

9 دیدگاه ارسال شده است

 • داماش=سپیدرود=♥ گفت:

  مرسی آقا سینا همیشه زیبا مینویسی
  عشق است سپیدرود و داماش
  آرزوم اینه دربی شهرباران رو در لیگ برتر ببینم
  به امید موفیت تیم های دوست داشتنیمون

 • محمود گفت:

  قربون دست و قلمت آقا سینا -ممنون از سایت سپیدرود کبیر

  داماش + سپیدرود = عشق مردمان بارانی دیار باران

 • مجید گفت:

  دروداز اینکه دوباره سپیدرود فعال گردید وبرای گروه عظیمی از مردم شهررشت وشهرهای دیگر میتواند حال خوب بساز کمال تشکر و سپاس از سرمایه گذار محترم و مدیران محترم را دارد . بامید ان روزی که گروه محترم مدیران بتوانند پاسخگویی سرمایه گذار محترم در ارزش افزود گردنند .

 • مجتبی گفت:

  … سلام
  ماشاءالله به قلمت
  سپیدرود تو ایسی قهرمان

 • نیما گفت:

  به امید روزهای خوب آینده

 • فرهاد گفت:

  به امید صعود هر دو تیم سپیدرود و داماش به لیگ برتر

 • سعید گفت:

  با تشکر از زحمات همه کسانی که همت کردند و در حد توان نام محبوب و اصیل سپیدرود رو دوباره احیا کردند.
  یه سئوال از ادمین سایت دارم که خبری از علیرضا صبوری پدیده فصل قبل سپیدرود ندارن ؟

 • رسول گفت:

  به امید سربلندی سپیدرود و داماش ،به امید سربلندی مدیر عامل محترم،کادر مربیگری،بازیکنان و کلیه عوامل زحمتکش سپیدرود که بنده به عینه شاهد زحمات شبانه روزی این عزیزان هستم،به امید سربلندی گیلان و هر چه گیلانیه…… به امید سربلندی ایران عزیز
  زنده باد گیلانیو ایرانی

 • مورینیو گفت:

  امیدوارم حمایت مالی که از سپیدرود میشه از داماش هم بشه