برنامه بازی های شش هفته نخست دور برگشت سپیدرود

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود – کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته دهم تا پانزدهم لیگ دسته دوم را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه سپیدرود رشت و به نقل از سایت سازمان لیگ، کمیته مسابقات سازمان لیگ برنام هفته دهم تا پانزدهم لیگ دسته دوم را به شرح زیر اعلام کرد.

در ضمن زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دسته دوم از تاریخ ۲۹ آذر ماه لغایت ۲۳ دی ماه است:

هفته دهم چهارشنبه ۱۹ آذر ماه

سپیدرود رشت- شهرداری زنجان ساعت 14:15

خونه به خونه مازندران- شهرداری دزفول

شهرداری جویبار- الوند همدان

کاسپین قزوین- پرسپولیس گناوه

آراد اصفهان- خیبر خرم آباد

نسل ابومسلم رهپویان مشهد- پیام وحدت مشهد

کارگر بنه گز- ایرنجوان خورموج

این دیدارها ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

کارون اهواز- آلومینیوم اراک

صنعت نفت نوین آبادان- ماشین سازی تبریز

ملی حفاری اهواز- آدر خودرو قم

بعثت کرمانشاه- هامون سازه زاهدان

نفت امیدیه- تربیت ایلام

شهرداری کامیاران- استقلال آبی ب تهران

شهرداری ارومیه- خلخال دشت اردبیل

این دیدار ها ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه آغاز می‌شود.

پنجشنبه ۳۰ آذر ماه

هف سمنان – بهمن شیراز

شاهین کیش- پارس جنوبی جم

صنعت ساری- ملی پوشان تبریز

هفته یازدهم چهارشنبه ۲۶ آذر ماه

خونه به خونه مازندران – سپید رود رشت – ساعت 14

گرند بجنورد- شهرداری جویبار

شهرداری دزفول- الوند همدان

شهرداری زنجان- هف سمنان

پرسپولیس گناوه- آراد اصفهان

پارس جنوبی جم- ملی حفاری اهواز

هامون سازه زاهدان- نسل ابومسلم رهپویان

پیام وحدت مشهد- شاهین کیش

شهرداری یاسوج-تربیت ایلام

استقلال آبی ب تهران- کارگر بنه گز

ایرانجوان خورموج- شهرداری ارومیه

این دیدارها ساعت ۱۴ آغاز می شود.

کارون اهواز- کاسپین قزوین

خیبرخرم آباد- شهدا شهرکرد

ماشین سازی تبریز- آذرخودرو قم

صنعت نفت نوین آبادان بعثت کرمانشاه

خلخال دشت اردبیل- نفت امیدیه

پنجشنبه ۲۷ آذر ماه

آلومینیوم اراک- ملی پوشان تبریز

این دیدار ساعت ۱۴ آغاز می شود.

هفته دوازدهم یکشنبه ۱۴ دی ماه

سپیدرود رشت- شهرداری دزفول – ساعت 14:15

هف سمنان- خونه به خونه مازندران

شهرداری جویبار- بهمن شیراز

کاسپین قزوین- آلومینیوم اراک

آراد اصفهان- کارون اهواز

صنعت ساری- خیبرخرم آباد

شهدای شهرکرد- پرسپولیس گناوه

آذرخودرو قم- پارس جنوبی جم

نسل ابومسلم رهپویان مشهد- صنعت نوین نفت آبادان

شاهین کیش- هامون سازه زاهدان

شهرداری کامیاران – شهداری یاسوج

این دیدارها ساعت ۱۴ آغاز می شود.

بعثت کرمانشاه- ماشین سازی تبریز

ملی حفاری اهواز- پیام وحدت مشهد

تربیت ایلام- خلخال دشت اردبیل

نفت امیدیه- ایرانجوان خورموج

شهرداری ارومیه- استقلال آبی به تهران

الوند همدان- گرند بجنورد

این دیدارها ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه آغاز می شود.

هفته سیزدهم شنبه ۲۰ دی ماه

سپیدرود رشت – هفت سمنان – ساعت 14

بهمن شیراز- الوند همدان

شهرداری زنجان- شهرداری جویبار

کاسپین قزوین- آراد اصفهان

پرسپولیس گناوه- صنعت ساری

پیام وحدت مشهد- آذرخودرو قم

هامون سازه زاهدان- ملی حفاری اهواز

استقلال آبی ب تهران- نفت امیدیه

شهرداری کامیاران- کارگر بنه گز

ایرانجوان خورموج- تربیت ایلام

این دیدارها ساعت ۱۴ برگزار می شود.

بعثت کرمانشاه-نسل ابومسلم رهپویان

صنعت نفت نوین آبادان- شاهین کیش

خیبرخرم آباد- ملی پوشان تبریز

کارون اهواز- شهدا شهرکرد

یکشنبه ۲۱ دی ماه

شهرداری یاسوج – خلخال دشت اردبیل

ماشین سازی تبریز- پارس جنوبی جم

شهرداری دزفول- گرند بجنورد

هفته چهاردهم شنبه ۲۷ دی ماه

سپیدرود به دلیل حذف گهر دورود در این هفته استراحت دارد.

هف سمنان- شهرداری دزفول

گرند بجنورد- بهمن شیراز

شهرداری جویبار- خونه به خونه مازندران

آراد اصفهان- آلومینیوم اراک

شهداشهر کرد- کاسپین قزوین

صنعت ساری- کارون اهواز

نسل ابومسلم رهپویان مشهد- ماشین سازی تبریز

شاهین کیش- بعثت کرمانشاه

آذرخودرو قم- هامون سازه زاهدان

این دیدارها ساعت ۱۴ آغاز می شود.

ملی پوشان تبریز- پرسپولیس گناوه

پارس جنوبی جم- پیام وحدت مشهد

ملی حفاری اهواز- صنعت نفت نوین آبادان

کارگر بنه گز- شهرداری یاسوج

خلخال دشت اردبیل- ایرانجوان خورموج

شهرداری ارومیه- شهرداری کامیاران

تربیت ایلام- استقلال آبی ب تهران

الوند همدان- شهرداری زنجان

این دیدارها ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه آغاز می شود.

هفته پانزدهم شنبه ۴ بهمن ماه

سپیدرود رشت- شهرداری جویبار – ساعت 14:15

خونه به خونه مازندران- الوند همدان

شهرداری زنجان- گرند بجنورد

شهرداری دزفول- بهمن شیراز

هامون سازه زاهدان- پارس جنوبی جم

آلومینیوم اراک- خیبر خرم آباد

نسل ابومسلم رهپویان مشهد- شاهین کیش

این دیدارهای از ساعت ۱۴ آغاز می شود.

کارگر بنه گز-شهرداری ارومیه

آراد اصفهان- شهدا شهر کرد

شهرداری یاسوج- ایرانجوان خورموج

استقلال آبی ب تهران- خلخال دشت اردبیل

شهرداری کامیاران- نفت امیدیه

کاسپین قزوین- صنعت ساری

این دیدارها ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه آغاز می شود.

ماشین سازی تبریز- پیام وحدت مشهد

بعثت کرمانشاه- ملی حفاری اهواز

صنعت نفت نوین آبادان- آذر خودرو قم

کارون اهواز- ملی پوشان تبریز

این دیدارها ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه آغاز می شود.