بازنشر – بازی را نباید باخت

فرشاد کاس نژاد

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – داستان روشن است. تاریکی ها و نقطه های کور، همه روشن است. همه چیز زیر سر فوتبال دولتی است، این بلبشویی که تا آخرش تبعیض آمیز و بی قاعده خواهد بود. راه گریزی هم نیست، فوتبال دولتی با این تبعیض ها خو گرفته.

گیلان از فوتبال دولتی، از این بودجه های سرشار که چند دهه تا آخرین ریالش در اصفهان و تهران و خوزستان خرج شده بهره ای ندارد. اما فوتبال گیلان تا بخواهید از تبعیض بهره برده، انگار سهم اش تبعیض است. در فوتبال گیلان همیشه پس از ناکامی ها که پی در پی هم از راه می رسد، دنبال نخود سیاه می رویم، دنبال مقصرانی که جایگاه شان در صف مقصران ناکامی پشت سر رفتارها و تصمیمات تبعیض آمیز در فوتبال دولتی است.

ما اما به اشتباه آنها را می کشیم سر صف، و یادمان می رود که داستان روشن است؛ داستان فوتبال دولتی، تقسیم تبعیض آمیز بودجه ها.

در فوتبال گیلان نه از ذوب آهن خبری هست و نه از فولاد مبارکه، از شرکت فولاد خوزستان و مس کرمان و حتی رفسنجان هم خبری نیست، از ایران خودرو و سایپا هم خبری نبوده و نخواهد شد. فوتبال گیلان اگر زنده مانده، اگر دست و پایی زده و جانی داشته و نفسی کشیده، به لطف تعلق خاطری است که مردم به ورزش داشته اند.

در فوتبال گیلان همین تعلق خاطر و هویت، تیم ها را سر پا نگه داشته. در فوتبال ایران بی تماشاگرها صاحب بودجه های دولتی می شوند، پیکان چندین دهه بدون آنکه تماشاگری را جذب کند، همیشه بوده و بودجه های خوب و دندان گیری هم نصیبش از این فوتبال دولتی بوده. مثل پیکان تیم های دیگری هم داریم و داشتیم.

در همین فوتبال اما ملوان حق ندارد آب خوش از گلویش پایین برود، داماش سالهاست که گرفتار سوء مدیریت و بحران های اقتصادی است و سپیدرود هم حکایتش را همه می دانیم، تیمی صاحب جایگاه اجتماعی در گیلان، اما بی بهره از بودجه های دولتی. سپیدرود همیشه روی پای خودش ایستاده و بدیهی است که در این فوتبال پرهزینه گاهی کمر خم کند.

قیمت ها در فوتبال ایران بر اساس بودجه های بی حساب تنظیم شده، رشد قیمت ها نه بر اساس بازار آزاد ورزشی، بلکه بر اساس میل مدیرانی است که بودجه های دولتی را به دست آورده اند. در چنین شرایطی تکلیف بخش خصوصی روشن است، باید راه خود را جدا کند اما چگونه می تواند در این آشفته بازار دوام بیاورد و راهش را پیدا کند؟

فوتبال گیلان تا روزی که کنار این سفره فوتبال ننشسته باشد، تا روزی که سهمی از این آشفته بازار فوتبال دولتی نداشته باشد، روزگارش همین است، باید با چنگ و دندان کار را پیش ببریم و بازی را نبازیم؛ این بازی نابرابر در فوتبال ایران.