گزارش تصویری خبرگزاری فارس از دیدار سپیدرود رشت – نفت آبادان

خبرگزاری فارس / عکس از: مهدی زاهد

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – دیدار دو تیم سپیدرود رشت و نفت آبادان با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734631771586_47045_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734625833857_49866_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734620038529_61835_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734599725547_48649_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734669839104_92318_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734663588885_76788_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734656553059_14039_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734650615357_85209_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734644365315_41507_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734711813699_38836_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734705873132_42825_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734717916608_51262_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734724012733_12652_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734729950157_85771_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734675742767_79132_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734681992772_71276_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734687774091_82089_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734693574481_12362_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734699659097_19291_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734759325675_81014_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734747606631_46288_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734753544336_66976_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734742137765_35030_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734736043921_26565_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734771513410_30811_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734783075936_26985_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/06/09/13970609000021636712734777294575_35080_PhotoT.jpg