گزارش تصویری خبرگزاری تسنیم از دیدار تیم های پرسپولیس و سپیدرود

(خبرگزاری تسنیم / مقداد مددی)

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود –

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
علی کریمی سرمربی سپیدرود رشت
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
آدام همتی زننده تک گل تیم فوتبال پرسپولیس
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
علی کریمی سرمربی سپیدرود رشت
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
علی کریمی سرمربی سپیدرود رشت
آدام همتی زننده تک گل تیم فوتبال پرسپولیس
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود
علی کریمی سرمربی سپیدرود رشت