گزارش تصویری خبرگزاری صدا و سیما از مسابقه نساجی – سپیدرود (بخش نخست)

(خبرگزاری صدا و سیما / عکاس: اکبر قاسمپور)

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود –

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894288_681.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894290_450.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894289_903.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894291_476.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894292_900.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894293_248.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894294_923.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894295_948.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894296_648.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894297_252.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894298_347.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894299_761.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894300_736.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894301_904.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894302_798.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894303_420.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894304_870.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894305_731.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894306_452.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2894307_935.jpg