بخش دوم گزارش تصویری سپاهان – سپیدرود: غروب غمگین غریبی!

وب سایت فرهنگی ورزشیسپیدروداین شکست های تحقیرآمیز یک پیام بیشتر برای هواداران پرشور دلشکسته رودخروشان شمال نخواهد داشت: سقوط!

سپیدرود

سپیدرود – سپاهان