از شما به خاطر وقتی که را در اختیار من قرار دادید سپاسگزارم  و امیدوارم ویروس منحوس کرونا رخت بربندد و نشاط و سلامتی به کشورمان برگردد.