وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

برنامه کامل گروه های اول و دوم لیگ دسته دوم

وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرودبا قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور برنامه مسابقات این رقابت ها نیز مشخص شد.

به گزارش سایت سپیدرود، برنامه مسابقات تیم های حاضر در گروه اول فصل جدید رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور تا پایان نیم فصل به شرح زیر است:

*هفته نخست:

سپیدرود رشت – شهرداری ماهشهر

شهدای رزکان البرز – ایرانجوان بوشهر

ملی حفاری اهواز – شهرداری بندرعباس

چوکای تالش – شهدای بابلسر

نیروی زمینی تهران – شهرداری بم

پیام توس مشهد – شهید اورکی اسلامشهر

نماینده قزوین – علم و ادب تبریز

*هفته دوم:

ایرانجوان بوشهر – سپیدرود رشت

شهدای بابلسر – شهدای رزکان البرز

شهرداری بم – ملی حفاری اهواز

شهرداری ماهشهر – پیام توس مشهد

علم و ادب تبریز – نیروی زمینی تهران

شهرداری بندرعباس – چوکای تالش

شهید اورکی اسلامشهر – نماینده قزوین

*هفته سوم:

شهدای رزکان البرز – سپیدرود رشت

ملی حفاری اهواز – علم و ادب تبریز

شهدای بابلسر – شهرداری بندرعباس

چوکای تالش – شهرداری بم

نماینده قزوین – شهرداری ماهشهر

پیام توس مشهد – ایرانجوان بوشهر

نیروی زمینی تهران – شهید اورکی اسلامشهر

*هفته چهارم:

سپیدرود رشت – پیام توس مشهد

شهرداری بندرعباس – شهدای رزکان البرز

شهید اورکی اسلامشهر – ملی حفاری اهواز

شهرداری بم – شهدای بابلسر

شهرداری ماهشهر – نیروی زمینی تهران

ایرانجوان بوشهر – نماینده قزوین

علم و ادب تبریز – چوکای تالش

*هفته پنجم:

نماینده قزوین – سپیدرود رشت

شهدای رزکان البرز – پیام توس مشهد

ملی حفاری اهواز – شهرداری ماهشهر

شهدای بابلسر – علم و ادب تبریز

شهرداری بم – شهرداری بندرعباس

نیروی زمینی تهران – ایرانجوان بوشهر

چوکای تالش – شهید اورکی اسلامشهر

*هفته ششم:

سپیدرود رشت – نیروی زمینی

شهدای رزکان البرز – شهرداری بم

ایران جوان بوشهر – ملی حفاری اهواز

شهید اورکی اسلامشهر – شهدای بابلسر

شهرداری ماهشهر – چوکای تالش

پیام توس مشهد – نماینده قزوین

علم و ادب تبریز – شهرداری بندرعباس

*هفته هفتم:

ملی حفاری اهواز – سپیدرود رشت

نماینده قزوین – شهدای رزکان البرز

شهدای بابلسر – شهرداری ماهشهر

شهرداری بم – علم و ادب تبریز

چوکای تالش – ایرانجوان بوشهر

نیروی زمینی تهران – پیام توس مشهد

شهرداری بندرعباس – شهید اورکی اسلامشهر

*هفته هشتم:

سپیدرود رشت – چوکای تالش

شهدای رزکان البرز – علم و ادب تبریز

پیام توس مشهد – ملی حفاری اهواز

ایرانجوان بوشهر – شهدای بابلسر

شهید اورکی اسلامشهر – شهرداری بم

شهرداری ماهشهر – شهرداری بندرعباس

نماینده قزوین – نیروی زمینی تهران

*هفته نهم:

شهدای بابلسر – سپیدرود رشت

نیروی زمینی تهران – شهدای رزکان البرز

ملی حفاری اهواز – نماینده قزوین

شهرداری بم – شهرداری ماهشهر

شهرداری بندرعباس – ایرانجوان بوشهر

چوکای تالش – پیام توس مشهد

علم و ادب تبریز – شهید اورکی اسلامشهر

*هفته دهم:

سپیدرود رشت – شهرداری بندرعباس

شهدای رزکان البرز – شهید اورکی اسلامشهر

نیروی زمینی تهران – ملی حفاری اهواز

پیام توس مشهد – شهدای بابلسر

ایرانجوان بوشهر – شهرداری بم

شهرداری ماهشهر – علم و ادب تبریز

نماینده قزوین – چوکای تالش

*هفته یازدهم:

شهرداری بم – سپیدرود رشت

ملی حفاری اهواز – شهدای رزکان البرز

شهدای بابلسر – نماینده قزوین

شهید اورکی اسلامشهر – شهرداری ماهشهر

علم و ادب تبریز – ایرانجوان بوشهر

شهرداری بندرعباس – پیام توس مشهد

چوکای تالش – نیروی زمینی تهران

*هفته دوازدهم:

سپیدرود رشت – علم و ادب تبریز

شهدای رزکان البرز – شهرداری ماهشهر

ملی حفاری اهواز – چوکای تالش

نیروی زمینی تهران – شهدای بابلسر

پیام توس مشهد – شهرداری بم

ایرانجوان بوشهر – شهید اورکی اسلامشهر

نماینده قزوین – شهرداری بندرعباس

*هفته سیزدهم:

شهید اورکی اسلامشهر – سپیدرود رشت

چوکای تالش – شهدای رزکان البرز

شهدای بابلسر – ملی حفاری اهواز

شهرداری بم – نماینده قزوین

شهرداری ماهشهر – ایرانجوان بوشهر

علم و ادب تبریز – پیام توس مشهد

شهرداری بندرعباس – نیروی زمینی تهران

برنامه مسابقات تیم های حاضر در گروه دوم فصل جدید رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور تا پایان نیم فصل به شرح زیر است:

*هفته اول:

مس بین کرمان – شهرداری نوشهر

خلیج فارس بندرماهشهر – ایمان سبز شیراز

نود ارومیه – شاهین بندرعامری

اسپاد تهران – گل ریحان البرز

اترک بجنورد – فولاد نوین اهواز

شهید قندی یزد – عقاب تهران

ون پارس نقش جهان – پاس همدان

*هفته دوم:

شاهین بندرعامری – مس نوین کرمان

گل ریحان البرز – خلیج فارس بندرماهشهر

فولاد نوین اهواز – شهید قندی یزد

شهرداری نوشهر – اترک بجنورد

پاس همدان – اسپاد تهران

ایمان سبز شیراز – نود ارومیه

عقاب تهران – ون پارس نقش جهان

*هفته سوم:

مس نوین کرمان – اترک بجنورد

خلیج فارس بندرماهشهر – پاس همدان

شاهین بندرعامری – ایمان سبز شیراز

نود ارومیه – گل ریحان البرز

ون پارس نقش جهان – فولاد نوین اهواز

شهید قندی یزد – شهرداری نوشهر

اسپاد تهران – عقاب تهران

*هفته چهارم:

ایمان سبز شیراز – مس نوین کرمان

عقاب تهران – خلیج فارس بندرماهشهر

گل ریحان البرز – شاهین بندرعامری

فولاد نوین اهواز – اسپاد تهران

شهرداری نوشهر – ون پارس نقش جهان

اترک بجنورد – شهید قندی یزد

پاس همدان – نود ارومیه

*هفته پنجم:

مس نوین کرمان – شهید قندی یزد

خلیج فارس بندرماهشهر – فولاد نوین اهواز

شاهین بندرعامری – پاس همدان

گل ریحان البر – ایمان سبز شیراز

اسپاد تهران – شهرداری نوشهر

نود ارومیه – عقاب تهران

ون پارس نقش جهان – اترک بجنورد

*هفته ششم:

مس نوین کرمان – گل ریحان البرز

شهرداری نوشهر – خلیج فارس بندر ماهشهر

عقاب تهران – شاهین بندرعامری

فولاد نوین اهواز – نود ارومیه

شهید قندی یزد – ون پارس نقش جهان

پاس همدان – ایمان سبز شیراز

اترک بجنورد – اسپاد تهران

*هفته هفتم:

ون پارس نقش جهان –  مس نوین کرمان

خلیج فارس بندرماهشهر – اترک بجنورد

شاهین بندرعامری – فولاد نوین اهواز

گل ریحان البرز – پاس همدان

نود ارومیه – شهرداری نوشهر

اسپاد تهران – شهید قندی یزد

ایمان سبز شیراز – عقاب تهران

*هفته هشتم:

مس نوین کرمان – پاس همدان

شهید قندی یزد – خلیج فارس بندرماهشهر

شهرداری نوشهر – شاهین بندرعامری

عقاب تهران – گل ریحان البرز

فولاد نوین اهواز – ایمان سبز شیراز

ون پارس نقش جهان – اسپاد تهران

اترک بجنورد – نود ارومیه

*هفته نهم:

اسپاد تهران – مس نوین کرمان

خلیج فارس بندرماهشهر – ون پارس نقش جهان

شاهین بندرعامری –  اترک بجنورد

گل ریحان البرز – فولاد نوین اهواز

ایمان سبز شیراز – شهرداری نوشهر

نود ارومیه – شهید قندی یزد

پاس همدان – عقاب تهران

*هفته دهم:

مس نوین کرمان – عقاب تهران

اسپاد تهران – خلیج فارس بندرماهشهر

شهید قندی یزد –  شاهین بندرعامری

شهرداری نوشهر – گل ریحان البرز

فولاد نوین اهواز – پاس همدان

اترک بجنورد – ایمان سبز شیراز

ون پارس نقش جهان – نود ارومیه

*هفته یازدهم:

خلیج فارس بندرماهشهر – مس نوین کرمان

شاهین بندرعامری – ون پارس نقش جهان

گل ریحان البرز – اترک بجنورد

عقاب تهران – فولاد نوین اهواز

پاس همدان – شهرداری نوشهر

ایمان سبز شیراز – شهید قندی یزد

نود ارومیه –  اسپاد تهران

*هفته دوازدهم:

مس نوین کرمان –  فولاد نوین اهواز

خلیج فارس بندر ماهشهر – نود ارومیه

اسپاد تهران – شاهین بندر عامری

شهید قندی یزد – گل ریحان البرز

شهرداری نوشهر – عقاب تهران

اترک بجنورد – پاس همدان

ون پارس نقش جهان – ایمان سبز شیراز

*هفته سیزدهم:

نود ارومیه – مس نوین کرمان

شاهین بندرعامری – خلیج فارس بندرماهشهر

گل ریحان البرز – ون پارس نقش جهان

فولاد نوین اهواز – شهرداری نوشهر

پاس همدان – شهید قندی یزد

یزد ایمان سبز شیراز – اسپاد تهران

عقاب تهران –  اترک بجنورد

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + چهارده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.